#8541660 Data gedreven

Persoonlijk Business Model

#8541660

Latent werkzoekende

Met passie voor data.

Visie ondersteund latent werkzoekenden en werkgevers met het geven van inzichten. Op basis van de waarde-vragen komt naar voren dat deze latent werkzoekende bezig is met concrete problemen en invulling geeft aan een functie vanuit de volgende rollen:

Generalist

Op basis van de inhoudelijke kenmerken

Professional

Op basis van het vernieuwen-vraagstuk

Vakspecialist

Op basis van het optimaliseren-vraagstuk

Een functie kan bestaan uit één of meerdere rollen. Om een beeld te krijgen wat bovenstaande rollen inhouden, hebben we ze uitgeschreven.

Generalisten zijn verantwoordelijk voor het meest complexe onderdeel binnen een organisatie: het aandachtsgebied. Een aandachtsgebied wordt bepaald door een aantal bedrijfsprocessen, die samen een functioneel gebied vormen. Financiën, bestaande uit de bedrijfsprocessen controlling en administratie, Operations (productie en onderhoud) en Commercie (marketing en sales), zijn voorbeelden van aandachtsgebieden die uit verschillende bedrijfsprocessen zijn opgebouwd.

Generalisten stellen vast wat door de bedrijfsprocessen moeten worden voortgebracht en keurt plannen in die richting goed. Ze functioneren als verandermanagers die aan werkgroepen leidinggeven. De samenhang tussen de bedrijfsprocessen en het vaststellen van het portfolio van het aandachtsgebied wordt door generalisten bepaalt. Vanuit hun verantwoordelijkheid geven generalisten de belangrijkste aanzetten voor procesinnovaties of de ontwikkeling van nieuwe diensten.

Generalisten zijn architecten. Ze denken de tactiek uit en vertalen die naar het operationele beleid. Generalisten zijn echte verandermanager: ze voeren de regie. Daarom dient een Generalist in staat te zijn enkele professionals die verantwoordelijk zijn voor de bedrijfsprocessen binnen het aandachtsgebied aan zich te binden. Dit impliceert dat een Generalist wordt erkend als een inspirerende autoriteit op zijn of haar vakgebied.

Professionals zijn verantwoordelijk voor processen maar dat kunnen ook projecten of afdelingen zijn. Processen zijn concepten waarbinnen voortdurend een afweging van belangen plaatsvindt. Belangen die niet door het afsluiten van zakelijke overeenkomsten te managen zijn, maar door afspraken, wederzijds vertrouwen en beïnvloeding tot stand komen.

Professionals maken de vertaling van de strategische belangen naar de consequenties voor het proces. Vanuit die optiek is het daarom niet meer dan logisch dat ze de gelegenheid krijgen zich te verenigen met het strategisch besluit. Professionals krijgen te maken met complexe vraagstukken. Complex in die zin dat voortdurend afwegingen moeten worden gemaakt hoe mensen en middelen het beste op elkaar aangesloten kunnen worden.

Professionals stellen de methoden en technieken ter discussie waarvan de Vakspecialisten zich bedienen bij de operationele uitvoering van het beleid. Daar waar nodig komen Professionals met concrete verbetervoorstellen.

Vakspecialisten nemen een dubbele positie in. Ze lossen én de problemen op die te moeilijk zijn voor de medewerkers op de werkvloer én hij voert het werk uit conform de lijnen die door de Generalisten en Professionals zijn opgesteld. In de eerste positie beslissen Vakspecialisten over zaken die niet geregeld zijn. Met andere woorden, voor de oplossing van het probleem bestaan geen procedures. Die moeten er eerst komen, tenzij het om een eenmalige kwestie gaat waarvoor direct een besluit kan worden genomen. In beide gevallen betreft het uitzonderingssituaties, zaken waarin een praktische afweging tussen verschillende oplossingsmethoden moet worden gemaakt.

In het geval dat een Vakspecialist direct een besluit kan nemen, wordt door ze snel een beroep gedaan op de ervaringen uit het verleden: wat heeft goed uitgepakt en wat niet?

Vakspecialisten nemen beslissingen, zodat het operationele werk weer ongestoord verder kan gaan. Maar moet er eerst een procedure komen, dan zal hij/zij toch niet snel over één nacht ijs kunnen gaan. Dit appelleert aan de tweede positie, waarin de Vakspecialist zijn/haar theoretische kennis moet aanwenden om moeilijke, maar nog wel concrete vragen op te lossen.

Waarde creëren door:

Het doel van deze latent werkzoekende is om te onderzoeken hoe faalkosten in elk denkbaar proces kunnen ontstaan.

Door data te analyseren wil deze latent werkzoekende de onderliggende problemen helder krijgen. Door het kunnen adresseren waar in het proces zaken leiden tot faalkosten, kan zij oplossingen bieden die gericht zijn op verbetering, optimalisatie en/of vernieuwing.

Waarde creëert zij voor:

Deze latent werkzoekende richt zich op klanten die denken in termen van optimaliseren en data hebben waarmee gewerkt kan worden.

Van nature is deze latent werkzoekende kritisch in het verkrijgen en uitbrengen van informatie. Hierbij stelt zij hoge eisen aan kwaliteit en krijgt (on)bewust een controlerende rol toegewezen. Ze onderscheidt zich niet door problemen op te lossen maar te denken in mogelijkheden vanuit innovatieve en progressieve perspectieven.

Competenties & gedragscriteria:

Deze latent werkzoekende maakt het verschil door:

 • Het vermogen om ideeën met stelligheid te brengen, anderen te overtuigen van een standpunt, of goedkeuring te krijgen voor een plan of idee.
 • In de beoordeling relevante gegevens mee laten wegen.
 • Het vermogen om effectief te blijven functioneren wanneer er veranderingen optreden.
 • Adequaat inspelen op verander(en)de omstandigheden.

Interactie

Als leidinggevende of collega van deze latent werkzoekende biedt haar dan:

 • voldoende informatie over besluitvormingen;
 • een beschrijving hoe anderen tegen het voorgestelde aankijken;
 • het delen van ervaringen;
 • een relatie op basis van gelijkwaardigheid;
 • voorkom een bedreiging van haar gevoel van veiligheid.

Zakelijk doel:

Succes wordt door deze latent werkzoekende definieert als de taak is afgemaakt en als het van waarde is. Hierin speelt creativiteit een belangrijk rol. Haar werk moet van hoge kwaliteit zijn, waarmee zij zich kan onderscheiden.

Persoonlijke overtuiging:

“Data is a precious thing and will last longer than the systems themselves.” (Tim Berners-Lee, uitvinder van het World Wide Web)

Juist door data te gebruiken en eventueel te verrijken met andere data, kun je zaken voorspellen.

Zakelijke omgeving:

Deze latent werkzoekende gedijt in een omgeving:

 • waar ze weet wat er van haar verwacht wordt;
 • met duidelijke doelstellingen en voorwaarden;
 • met de mogelijkheid tot het werken in groepen;
 • waar ze haar ideeën kan uitten;
 • groepsactiviteiten in zowel professionele als sociale omgevingen.

Motivatie

De extrinsieke motivatie van deze latent werkzoekende wordt beïnvloed door:

 • oprechte waardering en acceptatie;
 • een vriendelijke omgeving;
 • een balans tussen werken en ontspannen;
 • duidelijkheid aangaande rol en verwachtingen.

Ondersteuning

Door het werken met mensen van verschillende achtergronden en ervaringen kan deze latent werkzoekende groeien en beter bouwen aan haar toekomst. Door samen te werken met anderen kan zij nieuwe ervaringen en kennis opdoen, ook kan zij dan vanuit haar perspectief een vraagstuk bekijken.

De performance van haar wordt beïnvloed door het domein “eerlijkheid”.

Mensen die verlangen naar eerlijkheid hebben behoefte aan zingeving en hebben vaak een (idealistisch) doel in hun leven. Ze willen er graag zeker van kunnen zijn dat iedereen het beste met elkaar en de omgeving voor heeft en dat de werkelijkheid is zoals zij die waarnemen, zodat zij niet voor onverwachte gevaren komen te staan.

Achtergrond

Hoogst genoten opleiding: Utrecht University – Innovation Sciences.
Bachelor in microbiologie.

Interesse in:

 • Data analyses en interpreteren data
 • Proces Mining
 • (Power)BI

Level: junior

Nieuwsgierig geworden naar de andere latent werkzoekenden?

Ontdek wie ze zijn

Wil je in contact komen met deze latent werkzoekende met passie voor data?

Benoem het volgende nummer in je bericht: #8541660

  Jouw naam (verplicht)

  Jouw e-mail (verplicht)

  Onderwerp

  Jouw bericht

  Share this post:
  René#8541660 Data gedreven

  Related Posts

  Take a look at these posts