#8448542 Leider

Persoonlijk Business Model

#8448542

Latent werkzoekende

Met passie voor Finance & Control

Visie neemt bij latente werkzoekenden een Persoonlijk Business Scan af. Op basis van deze scan komt naar voren dat deze professional vanuit 3 rollen invulling geeft aan een functie. Te weten:

Leider

Op basis van het integreren-vraagstuk

Professional

Op basis van het vernieuwen-vraagstuk

Vakspecialist

Op basis van de inhoudelijke kenmerken

Een functie kan bestaan uit één of meerdere rollen. Om een beeld te krijgen wat bovenstaande rollen inhouden, hebben we ze uitgeschreven.

In zijn rol als Leider is hij binnen een organisatie verantwoordelijk voor het gehele financiële proces. Hij is verantwoordelijk voor de samenhang tussen de functionele aandachtsgebieden waarbinnen het middellange termijnbeleid gestalte krijgt.

Als Leider zet hij de financiële bedrijfskoers uit en neemt verantwoordelijkheid voor het rendement. Hij kan zich goed verstaanbaar maken met collega’s op concernniveau. In dat spanningsveld van lokale en internationale belangen komt hij als Leider het beste tot zijn recht. Hij gebruikt zijn invloed om finance als aandachtsgebied vakkundig te promoten. Door zijn vaardigheden als Leider positioneert hij de afdeling zoals je als directie het wilt zien.

Leiders werken aan de relatie met belangrijke en gewichtige andere personen, ze lossen spanningen en conflicten op. Ze zijn daar waar de bal wordt gespeeld. Daarmee houdt ze hun eigen topmanagement uit de wind. Hij/zij creëert rust. Dat is zijn/haar belangrijkste verdienste! Dáár worden Leiders om gerespecteerd.

Professionals zijn verantwoordelijk voor processen maar dat kunnen ook projecten of afdelingen zijn. Processen zijn concepten waarbinnen voortdurend een afweging van belangen plaatsvindt. Belangen die niet door het afsluiten van zakelijke overeenkomsten te managen zijn, maar door afspraken, wederzijds vertrouwen en beïnvloeding tot stand komen.

Professionals maken de vertaling van de strategische belangen naar de consequenties voor het proces. Vanuit die optiek is het daarom niet meer dan logisch dat ze de gelegenheid krijgen zich te verenigen met het strategisch besluit. Professionals krijgen te maken met complexe vraagstukken. Complex in die zin dat voortdurend afwegingen moeten worden gemaakt hoe mensen en middelen het beste op elkaar aangesloten kunnen worden.

Professionals stellen de methoden en technieken ter discussie waarvan de Vakspecialisten zich bedienen bij de operationele uitvoering van het beleid. Daar waar nodig komen Professionals met concrete verbetervoorstellen.

Vakspecialisten nemen een dubbele positie in. Ze lossen én de problemen op die te moeilijk zijn voor de medewerkers op de werkvloer én hij voert het werk uit conform de lijnen die door de Generalisten en Professionals zijn opgesteld. In de eerste positie beslissen Vakspecialisten over zaken die niet geregeld zijn. Met andere woorden, voor de oplossing van het probleem bestaan geen procedures. Die moeten er eerst komen, tenzij het om een eenmalige kwestie gaat waarvoor direct een besluit kan worden genomen. In beide gevallen betreft het uitzonderingssituaties, zaken waarin een praktische afweging tussen verschillende oplossingsmethoden moet worden gemaakt.

In het geval dat een Vakspecialist direct een besluit kan nemen, wordt door ze snel een beroep gedaan op de ervaringen uit het verleden: wat heeft goed uitgepakt en wat niet?

Vakspecialisten nemen beslissingen, zodat het operationele werk weer ongestoord verder kan gaan. Maar moet er eerst een procedure komen, dan zal hij/zij toch niet snel over één nacht ijs kunnen gaan. Dit appelleert aan de tweede positie, waarin de Vakspecialist zijn/haar theoretische kennis moet aanwenden om moeilijke, maar nog wel concrete vragen op te lossen.

Waarde creëren door:

Om de (financiële) koers van de organisatie (bij) te sturen weet deze Leider snel tot de proceskernen te komen, analyses te maken om te zien waar geld wordt verdiend en waar niet.

Doelen bereikt hij zo efficiënt mogelijk, door tijdig te inventariseren, acties te ondernemen en mens en middelen inzetten om het beoogde resultaat te bereiken.

Tijdens het proces controleert en bewaakt hij de voortgang en waar nodig stuurt hij bij. Daarnaast stelt hij procedures op en voert ze uit. Anderzijds houdt hij oog voor (nieuwe) (groei)kansen in de markt.

Waarde creëert hij voor:

Deze Leider richt zich op de Raad van Commissarissen, de directie, management, managers en bedrijf- en functie gerelateerde derden.

Zijn voorkeur gaat uit naar een (groot) mkb-bedrijf in de hightech en/of maakindustrie.

Het onderscheidend vermogen zit in zijn knowhow en ervaring. Als sparringpartner beschikt hij over de link tussen cijfers en de business en weet hierbij het management en aandeelhouders op strategisch- en bedrijfskundig gebied te adviseren en te ondersteunen en procesacties met draagvlak in de organisatie geïmplementeerd te krijgen.

Competenties & gedragscriteria:

Hij maakt het verschil door:

 • Een beeld kunnen ontwikkelen van de toekomst en koers kunnen bepalen.
 • Het op tijd nemen van beslissingen.
 • Adequaat inspelen op verander(en)de omstandigheden.
 • Het vermogen voor zichzelf en/of voor anderen acties te bepalen die nodig zijn om een bepaald doel te bereiken.
 • Medewerkers betrekken bij problemen, informeren en openstaan voor hun inbreng.

Interactie

Als collega van deze financieel:

 • wees kort van stof, direct, en draai er niet omheen;
 • stel “Wat” en “waarom” vragen;
 • richt je op zaken en resultaten;
 • focus op de voordelen van een nieuw idee of plan van aanpak;
 • stem in op de overeengekomen feiten en ideeën, niet op de persoon;
 • voorkom een veelheid aan woorden;
 • waak voor uitspraken zonder onderbouwing.

Zakelijk doel:

Op basis van het strategische jaarplan samen als team de organisatie laten groeien en de resultaten te bereiken. Samen elke dag leren van de dingen die beter kunnen en de beste te worden in de markt (onderscheidend worden in de markt).

Persoonlijke overtuiging:

Continu verbeteren werkt alleen als je focus houdt op het strategische doel van de organisatie, maar bewust durft te reageren op veranderingen.

Deze Leider vergelijkt een organisatie met een zelf in elkaar gezette auto. De krachtig ogende auto hoort niet te rammelen als je onder de motorkap kijkt!

Zakelijke omgeving:

Deze Leider gedijt in een omgeving:

 • waar hij kan ontwerpen en verfijnen;
 • met uitdagende taken en activiteiten;
 • met projecten die tot tastbare resultaten leiden;
 • waar persoonlijke evaluaties gebaseerd zijn op resultaten en niet op werkwijzen.

Motivatie

De motivatie wordt beïnvloed door:

 • werk en taakafronding;
 • gezag uitoefenen en de verantwoordelijkheid krijgen om oplossingen te ontwikkelen en toepassen;
 • niet zonder reden sociaal te moeten zijn of politieke spelletjes te moeten spelen;
 • de juiste ‘gereedschappen’ aangereikt krijgen waar resultaat mee behaald kan worden.

Ondersteuning

De performance van deze Leider wordt beïnvloed door het domein “verbondenheid”.

Mensen die verlangen naar verbondenheid willen zich graag verbinden met anderen en het gevoel hebben dat zij een eenheid (hecht team) met elkaar vormen die elkaar helpt en steunt.

Achtergrond

Hoogst genoten opleiding: SPD. Strategisch en operationeel management; lid MT
Eindverantwoordelijk voor finance, HR, IT en deelnemingen.

 • Budgets & forecasting
 • Reporting / analyses / advies / jaarrekeningen
 • Project control
 • Cashmanagement & financiering
 • Verandertrajecten / business improvement
 • Overnames / private equity
 • Microsoft Dynamics Navision en BI-tools.

Wil je in contact komen met deze Financiële Leider?

Benoem het volgende nummer in je bericht: #8448542

  Jouw naam (verplicht)

  Jouw e-mail (verplicht)

  Onderwerp

  Jouw bericht

  Nieuwsgierig naar andere

  Share this post:
  René#8448542 Leider

  Related Posts

  Take a look at these posts