#7814944 Professional

Persoonlijk Business Model

#7814944

Professional

Op basis van zijn inzichten, collega's klanten en leveranciers meenemen in vernieuwingen.

Visie deelt een organisatie op in drie managementniveaus, met in totaal acht rollen. De drie niveaus zijn de Strategische Bedrijfsvoering, de Tactische Business en het Functionele Bedrijf. In elk deel is het werk wezenlijk anders. Het Functionele Bedrijf richt zich op de uitvoering van het werk, de Tactische Business zorgt dat de noodzakelijke optimalisaties en vernieuwingen plaatsvinden en de Strategische Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de totale organisatie en de afstemming op de markt. In elke rol neemt de complexiteit van de vraagstukken die moeten worden opgelost, substantieel toe door het moeten maken van (bewuste) keuzes. Visie focust zich op 6 rollen, zoals deze hiernaast beschreven zijn.

Strategen zijn binnen de top van een organisatie verantwoordelijk voor meerdere product-marktcombinaties of alle primaire processen binnen de onderneming. Zij hebben een analytische instelling, een macro-perspectief en een externe oriëntatie. Zij stellen zich de vraag ‘welke bergbeklimming gaan wij maken’ en denken daarbij drie tot vijf jaar vooruit. Kenmerkende problematieken zijn: marktontwikkelingen, nieuwe productmarktcombinaties, fusies en overnames, bedrijfsfinanciering, omgang met stakeholders, bestuurlijke en wettelijke ontwikkelingen, maatschappelijke trends. Strategen geven richting aan een organisatie. Ze definiëren doelen en zien kansen en mogelijkheden om die te bereiken. Strategen hebben bij uitstek een externe oriëntatie, hebben altijd de antennes uitstaan en maken plannen die de continuïteit van de organisatie over langere tijd veilig moeten stellen. Strategen geven in tegenstelling tot Leiders leiding en sturing aan een concern of organisatie bestaande uit meerdere product- marktcombinaties.

Leiders zijn binnen de Strategische Bedrijfsvoering verantwoordelijk voor één product-marktcombinatie of een primair proces binnen de onderneming. Zij zijn verantwoordelijk voor de samenhang tussen de functionele aandachtsgebieden waarbinnen het middellange termijnbeleid gestalte krijgt. Leiders zetten de bedrijfskoers uit en nemen verantwoordelijkheid voor omzetgroei en rendement. Maar zij kunnen zich ook goed verstaan met collega’s op concernniveau. In dat spanningsveld van lokale en internationale belangen komen Leiders het beste tot hun recht. Zij gebruiken invloed om het product en mensen vakkundig te promoten. Leiders positioneren de organisatie daar waar de  opdrachtgevers die willen zien. Leiders werken aan de relatie met belangrijke en gewichtige andere personen, ze lossen spanningen en conflicten op. Ze zijn daar waar de bal wordt gespeeld. Daarmee houdt ze hun eigen topmanagement uit de wind. Hij/zij creëert rust. Dat is zijn/haar belangrijkste verdienste! Dáár worden Leiders om gerespecteerd.

De Generalist is verantwoordelijk voor het meest complexe onderdeel binnen de Tactische Business: het aandachtsgebied. Een aandachtsgebied wordt bepaald door een aantal bedrijfsprocessen, die samen een functioneel gebied vormen. Financiën, bestaande uit de bedrijfsprocessen controlling en administratie, Operations (productie en onderhoud) en Commercie (marketing en sales), zijn voorbeelden van aandachtsgebieden die uit verschillende bedrijfsprocessen zijn opgebouwd. De Generalist stelt vast wat door de bedrijfsprocessen moeten worden voortgebracht en keurt plannen in die richting goed. Hij/zij functioneert als de verandermanager die aan werkgroepen leiding geeft. De samenhang tussen de bedrijfsprocessen en het vaststellen van het portfolio van het aandachtsgebied wordt door de Generalist bepaalt. Vanuit zijn/haar verantwoordelijkheid geeft de Generalist de belangrijkste aanzetten voor procesinnovaties of de ontwikkeling van nieuwe diensten. De Generalist is de architect. Hij/zij  denkt de tactiek uit en vertaalt die naar het operationele beleid. De Generalist is een echte verandermanager: hij/zij voert de regie. Daarom dient de Generalist in staat te zijn enkele professionals die verantwoordelijk zijn voor de bedrijfsprocessen binnen het aandachtsgebied aan zich te binden. Dit impliceert dat een Generalist wordt erkend als een inspirerende autoriteit op zijn of haar vakgebied.

Professionals zijn verantwoordelijk voor processen – dat kunnen ook projecten of afdelingen zijn. Processen zijn concepten waarbinnen voortdurend een afweging van belangen plaatsvindt. Belangen die niet door het afsluiten van zakelijke overeenkomsten te managen zijn, maar door afspraken, wederzijds vertrouwen en beïnvloeding tot stand komen. Professionals maken de vertaling van de strategische belangen naar de consequenties voor het proces. Vanuit die optiek is het daarom niet meer dan logisch dat zij de gelegenheid krijgen zich te verenigen met het strategisch besluit. Professionals krijgen te maken met complexe vraagstukken. Complex in die zin dat voortdurend afwegingen moeten worden gemaakt hoe mensen en middelen het beste op elkaar aangesloten kunnen worden. Professionals stellen de methoden en technieken ter discussie waarvan de Vakspecialisten zich bedienen bij de operationele uitvoering van het beleid. Daar waar nodig komen Professionals met concrete verbetervoorstellen.

Vakspecialisten nemen een dubbele positie in. Ze lossen én de problemen op die te moeilijk zijn voor de medewerkers in het Functionele Bedrijf én hij voert het werk uit conform de lijnen die door de Generalisten en Professionals zijn opgesteld. In de eerste positie beslissen Vakspecialisten over zaken die niet geregeld zijn. Met andere woorden, voor de oplossing van het probleem bestaan geen procedures. Die moeten er eerst komen, tenzij het om een eenmalige kwestie gaat waarvoor direct een besluit kan worden genomen. In beide gevallen betreft het uitzonderingssituaties, zaken waarin een praktische afweging tussen verschillende oplossingsmethoden moet worden gemaakt. In het geval dat een Vakspecialist direct een besluit kan nemen, wordt door ze snel een beroep gedaan op de ervaringen uit het verleden: wat heeft goed uitgepakt en wat niet? Vakspecialisten nemen beslissingen, zodat het operationele werk weer ongestoord verder kan gaan. Maar moet er eerst een procedure komen, dan zal hij toch niet snel over één nacht ijs kunnen gaan. Dit appelleert aan de tweede positie, waarin de Vakspecialist zijn theoretische kennis moet aanwenden om moeilijke, maar nog wel concrete vragen op te lossen.

Functies binnen de rol van Allrounder zijn door procedures bepaald. Met andere woorden, de kaders waarbinnen de oplossing moet worden gezocht zijn aangegeven. Voor de juiste oplossing is echter wél inzicht nodig in het probleem en de verschillende oplossingen die mogelijk zijn. Let wel, het gaat hierbij om praktische, laten we zeggen alledaagse problemen. Het werk heeft in grote mate nog steeds een routinematig karakter. Een allround secretaresse, administratieve krachten, service technici, magazijnchefs, commercieel binnendienstmedewerkers zijn allemaal voorbeelden van functies op het niveau van Allrounder. Allrounders blinken uit in het zien aankomen en oplossen van allerlei praktische problemen en zijn in staat beslissingen te nemen die snel leiden tot een adequate oplossing. Een Allrounder is heel goed in staat prioriteit te geven aan de activiteiten die het beste als eerste kunnen worden uitgevoerd. Écht kunnen ‘communiceren’, in de zin dat informatie wordt uitgewisseld, begint op het niveau van de Allrounder. Het regelen en organiseren vraagt natuurlijk om het vermogen tot communiceren.

Persoonlijke overtuiging:

Deze Professional werkt vanuit vakmanschap, professionaliteit, idealen en gedrevenheid, om op die manier waarde te kunnen toevoegen aan als 1e de organisatie waar hij voor werkt zelf, maar ook om duurzame relaties te onderhouden met de partijen die blijvend waarde zouden kunnen toevoegen op gebied van kwaliteit, kosten en innovaties.

Die relaties opbouwen, stimuleren en onderhouden geeft hem enorm veel energie, omdat hij gelooft dat het helpt bij toekomstbestendig te blijven opereren.

Als Supply Chain Manager kun je dit alleen bereiken in teamverband en/of creëren van teams.

Hij gelooft dat een organisatie alleen kan optimaliseren als deze ook openstaat voor innovatie. Deze Professional ziet zichzelf als een bruggenbouwer die de samenhang in het geheel ziet.

Waarde creëert hij voor:

Deze Professional vindt dat uiteindelijk Supply Chain dienstbaar hoort te zijn aan vooral de operationele medewerker, vanuit de overtuiging dat de organisatiepiramide op zijn kop gelezen en ingevuld dient te worden.

Als professional niet zozeer door hem voor te doen hoe hij een gat moet boren, of een hamer moet hanteren. Maar door te zorgen dat hijzelf tijdig aan het werk kan en de kwaliteit voor zijn processtap en na zijn processtap onveranderd goed blijft.

Als Supply Chain Manager geeft hij hier invulling aan door veelvuldig te sparren met projectleiders, uitvoerders. MT, vakgroepen (werkvoorbereiders) en natuurlijk ook de directieleden en projectleiders van partners.

Competenties & gedragscriteria:

Als Professional maakt hij het verschil door:

 • Ontwikkelingen binnen de organisatie of markt effectief te benutten.
 • Mogelijkheden zien in de markt voor zowel bestaande als nieuwe producten en diensten.
 • Medewerkers betrekken bij problemen, informeren en openstaan voor hun inbreng.
 • Aandacht geven aan en anticiperen op de wensen en behoeften van cliënten/ gebruikers en hiernaar handelen.
 • Het vermogen voor zichzelf en/of voor anderen acties te bepalen die nodig zijn om een bepaald doel te bereiken.

Interactie

Als leidinggevende van deze Professional, houd dan rekening met het volgende:

 • creëer een positieve en vriendelijke omgeving;
 • biedt de mogelijkheid om ideeën, intuïtie en inzicht te verwoorden;
 • motiveer hem tot het afmaken van taken;
 • voorkom een aanvallende houding;
 • negeer niet zijn ideeën en behaalde successen;
 • bewaak de tijd voor stimulerende sociale activiteiten;
 • hij wil een relatie op basis van gelijkwaardigheid.

Zakelijk doel:

Deze Professional kan zeker de strategische belangen vertalen naar het operationele proces. Meedenken en invulling geven aan beleidsplannen, samen met partners en collega’s! Hij fungeert als een spin in het web, door overtuigend de organisatie te vertegenwoordigen naar buiten en gelijktijdig de vertegenwoordiger van de markt binnen de organisatie. Dit op het gebied van processen, beschikbaarheid en innovaties. Een sterk voorstander van Een Leven Lang Leren.

Salaris / beloning: € 5.500 – € 7.000

Zakelijke omgeving:

Deze Professional gedijt in een omgeving:

 • met praktische procedures;
 • waar hij autonoom kan werken;
 • waar groepsactiviteiten in zowel professionele als sociale omgevingen zijn;
 • waar hij kan fungeren als een forum of ‘denktank’ om ideeën uit te wisselen.

Waarde creëren door:

Als Professional creëert hij waarde door kritische succesfactoren te bepalen en aan de hand daarvan realistische plannen opstellen. Vervolgens concrete tijdsgebonden acties definiëren met elk een eigen aanpak om systeem eigen te maken.

Motivatie:

De motivatie van deze Professional wordt beïnvloed door:

 • complimenten/ aanmoediging, populariteit, en acceptatie;
 • een vriendelijke omgeving, maar schroomt niet om tegenwicht te bieden;
 • vrijstelling van regels en voorschriften als deze niet bijdragen.

Performance

Samenwerking en daarmee de performance van deze Professional wordt door 5 sociale variabelen beïnvloed.

 • Hij is niet statusgevoelig.
 • Hij kan goed overweg met (on)zekerheid.
 • Hij waardeert zelfstandig keuzes maken.
 • Hij staat in goed contact met collega’s.
 • Zijn eerlijkheid is een stabiele basis van een goede samenwerking.

Wil je in contact komen met deze Professional?

Benoem het volgende nummer in je bericht: #7814944

  Jouw naam (verplicht)

  Jouw e-mail (verplicht)

  Onderwerp

  Jouw bericht

  Share this post:
  René#7814944 Professional

  Related Posts

  Take a look at these posts