#647262 Leider / Strateeg

Persoonlijk Business Model

#647262

Leider / strateeg

Autonome groei realiseren vanuit een gerichte strategie

Visie neemt bij latente werkzoekenden een Persoonlijk Business Scan af. Op basis van deze scan komt naar voren dat deze professional vanuit 2 rollen invulling geeft aan een functie. Te weten:

Leider

Op basis van het integreren-vraagstuk

Strateeg

Op basis van de inhoudelijke kenmerken

Een functie kan bestaan uit één of meerdere rollen. Om scherp te krijgen welke rol(len) in een functie verweven zit, deelt Visie een functie op in drie niveaus, met in totaal acht

Leiders zijn binnen de Strategische Bedrijfsvoering verantwoordelijk voor één product-marktcombinatie of een primair proces binnen de onderneming. Zij zijn verantwoordelijk voor de samenhang tussen de functionele aandachtsgebieden waarbinnen het middellange termijnbeleid gestalte krijgt. Leiders zetten de bedrijfskoers uit en nemen verantwoordelijkheid voor omzetgroei en rendement. Maar zij kunnen zich ook goed verstaan met collega’s op concernniveau. In dat spanningsveld van lokale en internationale belangen komen Leiders het beste tot hun recht. Zij gebruiken invloed om het product en mensen vakkundig te promoten. Leiders positioneren de organisatie daar waar de  opdrachtgevers die willen zien. Leiders werken aan de relatie met belangrijke en gewichtige andere personen, ze lossen spanningen en conflicten op. Ze zijn daar waar de bal wordt gespeeld. Daarmee houdt ze hun eigen topmanagement uit de wind. Hij/zij creëert rust. Dat is zijn/haar belangrijkste verdienste! Dáár worden Leiders om gerespecteerd.

Strategen zijn binnen de top van een organisatie verantwoordelijk voor meerdere product-marktcombinaties of alle primaire processen binnen de onderneming. Zij hebben een analytische instelling, een macro-perspectief en een externe oriëntatie. Zij stellen zich de vraag ‘welke bergbeklimming gaan wij maken’ en denken daarbij drie tot vijf jaar vooruit. Kenmerkende problematieken zijn: marktontwikkelingen, nieuwe productmarktcombinaties, fusies en overnames, bedrijfsfinanciering, omgang met stakeholders, bestuurlijke en wettelijke ontwikkelingen, maatschappelijke trends. Strategen geven richting aan een organisatie. Ze definiëren doelen en zien kansen en mogelijkheden om die te bereiken. Strategen hebben bij uitstek een externe oriëntatie, hebben altijd de antennes uitstaan en maken plannen die de continuïteit van de organisatie over langere tijd veilig moeten stellen. Strategen geven in tegenstelling tot Leiders leiding en sturing aan een concern of organisatie bestaande uit meerdere product- marktcombinaties.

Verantwoordelijkheden: Identiteit & Maatschappij.

Waarde creëren door:

Met haar achtergrond in marketing & communicatie is ze altijd bezig met het bepalen van strategieën om de continuïteit van de organisatie te borgen.

Op strategisch niveau is zij krachtig in het visualiseren van een doel en dit planmatig uit te werken. Vanuit dit plan betrekt ze de stakeholders en weet hen te overtuiging hoe ze op een andere wijze invulling kunnen geven aan Business Development.

Op tactisch niveau stelt ze de gang van zaken ter discussie. Kan het beter, sneller en kwalitatief waardevoller? Met haar creativiteit reageert ze snel en effectief op ongewenste situaties die nadelig kunnen zijn voor de bedrijfsvoering. Ze is een (latent) werkzoekende die de daad bij het woord voegt.

Waarde creëert hij voor:

Indien je als eigenaar een rechter- (of linker)hand nodig hebt die de business kan laten groeien.

Hierbij richt ze zich op organisaties (MKB en multinationals) die behoefte hebben aan een heldere strategie en dit kan doorvertalen naar concrete plannen.

Ze werkt het liefst met een (MT)leden die allen het organisatiebelang voorop stellen.

Ze is een verbindende leider die kan zorgen voor een gewenste verandering.

Competenties & gedragscriteria:

Vanuit de rollen Leider en Strateeg maakt zij het verschil door:

 • ontwikkelingen binnen de organisatie of markt effectief kunnen benutten;
 • het op tijd nemen van beslissingen;
 • hoge eisen stellen aan zichzelf en aan de kwaliteit van geleverde werkzaamheden;
 • aandacht geven aan en anticiperen op de wensen en behoeften van cliënten/ gebruikers en hiernaar handelen;
 • het vermogen voor zichzelf en/of voor anderen acties te bepalen die nodig zijn om een bepaald doel te bereiken;
 • medewerkers betrekken bij problemen, informeren en openstaan voor hun inbreng;
 • het vermogen om ideeën met stelligheid te brengen, anderen te overtuigen van een standpunt, of goedkeuring te krijgen voor een plan of idee.

Interactie

Effectieve communicatie , wat werkt bij deze Leider / Generalist:

 • een gunstige, sociale omgeving;
 • een afwisselende functie;
 • de details op schrift;
 • de ruimte om niet te lang bij deze details stil te staan;
 • impulsen die aanzetten tot het voltooien van taken;
 • dat haar sociale status niet geëlimineerd wordt;
 • een omgeving waar u niet te veel praat van uw kant of daag haar niet uit;
 • een omgeving zonder te zeggen wat zij moet doen.

Zakelijk doel:

Deze Leider / Strateeg gedijt in een omgeving:

 • vanuit een leiderschapsrol;
 • waar ze regelmatig complimenten krijgt voor behaalde resultaten;
 • waar zij vrij is van controle en details;
 • waar zijn kan fungeren als een forum of ‘denktank’ om ideeën uit te wisselen.

Ze richt zich op bedrijven die een van de volgende strategieën voor ogen hebben:

 • Autonome groei
 • Groei door samenwerking
 • Groei door overname
 • Verbeteren effectiviteit
 • Verbeteren efficiency.

Persoonlijke overtuiging:

Het behalen van het gestelde doel, binnen de gestelde tijd naar de door haar gewenste kwaliteit.

Afhankelijk van de gekozen algemene strategie hanteert ze één van de volgende verkoopstrategieën:

 • Customer intimacy (klantgericht, leveren wat nodig is, meerwaarde)
 • Strategic Partnership (toekomstgericht. gezamenlijk (keten)belang, waardecreactie)

Salaris / beloning: € 5.500 – € 7.000

Zakelijke omgeving:

Ze is wars van hiërarchisch leiderschap. Vanuit vertrouwen zijn mensen tot meer toe in staat.

Door verbindingen te leggen, haar logisch beredenering, de interesse die ze toont in haar collega’s en haar puurheid weet ze het vertrouwen te winnen van klanten en teamleden.

Met haar enthousiasme, focus en snelle manier van schakelen komt ze snel tot gewenste resultaten.

Haar passie ligt bij ondernemerschap en heeft een bovengemiddelde interesse in visualisatie in combinatie met identiteit.

Performance

Samenwerking en daarmee de performance van deze professional wordt door 5 sociale variabelen beïnvloed. De variabele die de samenwerking met deze Leider/Strateeg het meeste beïnvloed is:

Autonomie.

Je bekrachtigt haar autonomie door:

 • haar verantwoordelijkheid te geven;
 • haar initiatief of plan voor verbetering uit te mogen voeren;
 • haar de ruimte te geven om nieuwe ideeën uit te proberen;
 • haar de keuze geven tussen 2 opties.

Je maakt haar klein door:

 • micromanagement;
 • haar niet te betrekken bij het besluitvormingsproces;
 • druk leggen om te moeten presteren.

Ze geeft voorkeur aan samenwerken met een diversiteit aan collega’s.

Motivatie

De extrinsieke motivatie van deze Leider / Strateeg wordt beïnvloed door:

 • vleierij en lovende woorden;
 • populariteit en acceptatie;
 • beloningen en erkenning;
 • vrij zijn van regels
 • anderen die details voor hun rekening nemen.

Achtergrond

Hoogst genoten opleiding
Saxion Hogescholen, Commerciële Economie,                           1997 – 2001

Werkpositie
Manager Marketing Programs – Hightech omgeving

Voorgaande positie
Marketing & Communicatie Coördinator – Hightech omgeving

Wil je in contact komen met deze Leider / Strateeg?

Benoem het volgende nummer in je bericht: #647262

  Jouw naam (verplicht)

  Jouw e-mail (verplicht)

  Onderwerp

  Jouw bericht

  Nieuwsgierig naar andere

  Share this post:
  René#647262 Leider / Strateeg

  Related Posts

  Take a look at these posts