#646800 – Leider

Persoonlijk Business Model

#646800

Rol: Leider

Productmarkt combinatie managen, samenhang in ongelijksoortige processen, waarde.

Visie deelt een organisatie op in drie managementniveaus, met in totaal acht rollen. De drie niveaus zijn de Strategische Bedrijfsvoering, de Tactische Business en het Functionele Bedrijf. In elk deel is het werk wezenlijk anders. Het Functionele Bedrijf richt zich op de uitvoering van het werk, de Tactische Business zorgt dat de noodzakelijke optimalisaties en vernieuwingen plaatsvinden en de Strategische Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de totale organisatie en de afstemming op de markt. In elke rol neemt de complexiteit van de vraagstukken die moeten worden opgelost, substantieel toe door het moeten maken van (bewuste) keuzes. Visie focust zich op 6 rollen, zoals deze hiernaast beschreven zijn.

Strategen zijn binnen de top van een organisatie verantwoordelijk voor meerdere product-marktcombinaties of alle primaire processen binnen de onderneming. Zij hebben een analytische instelling, een macro-perspectief en een externe oriëntatie. Zij stellen zich de vraag ‘welke bergbeklimming gaan wij maken’ en denken daarbij drie tot vijf jaar vooruit. Kenmerkende problematieken zijn: marktontwikkelingen, nieuwe productmarktcombinaties, fusies en overnames, bedrijfsfinanciering, omgang met stakeholders, bestuurlijke en wettelijke ontwikkelingen, maatschappelijke trends. Strategen geven richting aan een organisatie. Ze definiëren doelen en zien kansen en mogelijkheden om die te bereiken. Strategen hebben bij uitstek een externe oriëntatie, hebben altijd de antennes uitstaan en maken plannen die de continuïteit van de organisatie over langere tijd veilig moeten stellen. Strategen geven in tegenstelling tot Leiders leiding en sturing aan een concern of organisatie bestaande uit meerdere product- marktcombinaties.

Leiders zijn binnen de Strategische Bedrijfsvoering verantwoordelijk voor één product-marktcombinatie of een primair proces binnen de onderneming. Zij zijn verantwoordelijk voor de samenhang tussen de functionele aandachtsgebieden waarbinnen het middellange termijnbeleid gestalte krijgt. Leiders zetten de bedrijfskoers uit en nemen verantwoordelijkheid voor omzetgroei en rendement. Maar zij kunnen zich ook goed verstaan met collega’s op concernniveau. In dat spanningsveld van lokale en internationale belangen komen Leiders het beste tot hun recht. Zij gebruiken invloed om het product en mensen vakkundig te promoten. Leiders positioneren de organisatie daar waar de  opdrachtgevers die willen zien. Leiders werken aan de relatie met belangrijke en gewichtige andere personen, ze lossen spanningen en conflicten op. Ze zijn daar waar de bal wordt gespeeld. Daarmee houdt ze hun eigen topmanagement uit de wind. Hij/zij creëert rust. Dat is zijn/haar belangrijkste verdienste! Dáár worden Leiders om gerespecteerd.

De Generalist is verantwoordelijk voor het meest complexe onderdeel binnen de Tactische Business: het aandachtsgebied. Een aandachtsgebied wordt bepaald door een aantal bedrijfsprocessen, die samen een functioneel gebied vormen. Financiën, bestaande uit de bedrijfsprocessen controlling en administratie, Operations (productie en onderhoud) en Commercie (marketing en sales), zijn voorbeelden van aandachtsgebieden die uit verschillende bedrijfsprocessen zijn opgebouwd. De Generalist stelt vast wat door de bedrijfsprocessen moeten worden voortgebracht en keurt plannen in die richting goed. Hij/zij functioneert als de verandermanager die aan werkgroepen leiding geeft. De samenhang tussen de bedrijfsprocessen en het vaststellen van het portfolio van het aandachtsgebied wordt door de Generalist bepaalt. Vanuit zijn/haar verantwoordelijkheid geeft de Generalist de belangrijkste aanzetten voor procesinnovaties of de ontwikkeling van nieuwe diensten. De Generalist is de architect. Hij/zij  denkt de tactiek uit en vertaalt die naar het operationele beleid. De Generalist is een echte verandermanager: hij/zij voert de regie. Daarom dient de Generalist in staat te zijn enkele professionals die verantwoordelijk zijn voor de bedrijfsprocessen binnen het aandachtsgebied aan zich te binden. Dit impliceert dat een Generalist wordt erkend als een inspirerende autoriteit op zijn of haar vakgebied.

Professionals zijn verantwoordelijk voor processen – dat kunnen ook projecten of afdelingen zijn. Processen zijn concepten waarbinnen voortdurend een afweging van belangen plaatsvindt. Belangen die niet door het afsluiten van zakelijke overeenkomsten te managen zijn, maar door afspraken, wederzijds vertrouwen en beïnvloeding tot stand komen. Professionals maken de vertaling van de strategische belangen naar de consequenties voor het proces. Vanuit die optiek is het daarom niet meer dan logisch dat zij de gelegenheid krijgen zich te verenigen met het strategisch besluit. Professionals krijgen te maken met complexe vraagstukken. Complex in die zin dat voortdurend afwegingen moeten worden gemaakt hoe mensen en middelen het beste op elkaar aangesloten kunnen worden. Professionals stellen de methoden en technieken ter discussie waarvan de Vakspecialisten zich bedienen bij de operationele uitvoering van het beleid. Daar waar nodig komen Professionals met concrete verbetervoorstellen.

Vakspecialisten nemen een dubbele positie in. Ze lossen én de problemen op die te moeilijk zijn voor de medewerkers in het Functionele Bedrijf én hij voert het werk uit conform de lijnen die door de Generalisten en Professionals zijn opgesteld. In de eerste positie beslissen Vakspecialisten over zaken die niet geregeld zijn. Met andere woorden, voor de oplossing van het probleem bestaan geen procedures. Die moeten er eerst komen, tenzij het om een eenmalige kwestie gaat waarvoor direct een besluit kan worden genomen. In beide gevallen betreft het uitzonderingssituaties, zaken waarin een praktische afweging tussen verschillende oplossingsmethoden moet worden gemaakt. In het geval dat een Vakspecialist direct een besluit kan nemen, wordt door ze snel een beroep gedaan op de ervaringen uit het verleden: wat heeft goed uitgepakt en wat niet? Vakspecialisten nemen beslissingen, zodat het operationele werk weer ongestoord verder kan gaan. Maar moet er eerst een procedure komen, dan zal hij toch niet snel over één nacht ijs kunnen gaan. Dit appelleert aan de tweede positie, waarin de Vakspecialist zijn theoretische kennis moet aanwenden om moeilijke, maar nog wel concrete vragen op te lossen.

Functies binnen de rol van Allrounder zijn door procedures bepaald. Met andere woorden, de kaders waarbinnen de oplossing moet worden gezocht zijn aangegeven. Voor de juiste oplossing is echter wél inzicht nodig in het probleem en de verschillende oplossingen die mogelijk zijn. Let wel, het gaat hierbij om praktische, laten we zeggen alledaagse problemen. Het werk heeft in grote mate nog steeds een routinematig karakter. Een allround secretaresse, administratieve krachten, service technici, magazijnchefs, commercieel binnendienstmedewerkers zijn allemaal voorbeelden van functies op het niveau van Allrounder. Allrounders blinken uit in het zien aankomen en oplossen van allerlei praktische problemen en zijn in staat beslissingen te nemen die snel leiden tot een adequate oplossing. Een Allrounder is heel goed in staat prioriteit te geven aan de activiteiten die het beste als eerste kunnen worden uitgevoerd. Écht kunnen ‘communiceren’, in de zin dat informatie wordt uitgewisseld, begint op het niveau van de Allrounder. Het regelen en organiseren vraagt natuurlijk om het vermogen tot communiceren.

Persoonlijke overtuiging:

Deze Leider heeft veel aandacht voor de menselijke component in organisaties, het motiveren en ontwikkelen van collega’s is een van de aspecten van het werk dat hem op het lijf geschreven is. Dat komt naar voren in de goede relatie die hij met zijn medewerkers heeft en dat zij altijd bereid zijn om voor hem dat stapje extra te doen dat nodig is. Hij geeft zijn team graag de ruimte om te excelleren. Zijn “handen-uit-de- mouwen-steken” mentaliteit draagt ertoe bij dat hij zelf, waar nodig, vooropgaat en het goede voorbeeld geeft. Altijd onder zijn adagium ‘Helpen waar nodig, hard als het moet’. Hij is een authentiek empathisch persoon en een échte verbinder, die van directe betrokkenheid via een sterk persoonlijke benadering naar klanten en medewerkers energie krijgt. Belangrijke waarden die bij hem horen zijn; respect, eerlijkheid, betrouwbaarheid en loyaliteit.

Waarde creëren door:

Als Leider heeft hij zijn kennis, ervaring en professionaliteit ontwikkeld door een combinatie van werken, leren en een ongeremde inzet. Het overdragen van zijn kennis en vaardigheden loopt als een rode draad door zijn carrière. Hij weet ook anderen in hun kracht te zetten door gebruik te maken hun competenties. Marktkansen vertalen naar commerciële oplossingen die de klant verwonderen, daar doet hij het voor. Hij is cijfermatig goed ontwikkeld, het analyseren van data en op basis van de operationele en financiële prestatie indicatoren de juiste succesvolle maatregelen nemen voor resultaatverbetering, zijn voor hem routine. Hij is altijd op zoek naar het optimum van bedrijfsprocessen om deze te verankeren in de organisatie.

Competenties & energie:

Aandacht geven aan en anticiperen op de wensen en behoeften van cliënten/ gebruikers en hiernaar handelen. Het vermogen voor zichzelf en/of voor anderen acties te bepalen die nodig zijn om een bepaald doel te bereiken. Medewerkers betrekken bij problemen, informeren en openstaan voor hun inbreng.

Interactie

Als Leider gedijt hij het beste binnen een dynamische omgeving waar sprake is van acceptatie, beloning en erkenning. Vanwege zijn hoge mate van zelfredzaamheid is hij niet gebonden aan regels. Als Leider laat hij de details over aan anderen.

Zakelijk doel:

Deze Leider wil een bijdrage leveren waardoor mensen zich ontwikkelen tot waardevolle professionals, die een onderlinge zakelijke aantrekkingskracht hebben en door samenwerking uitstekende ondernemingsresultaten bereiken die de verwachting van de klant overstijgen. Hij wil zich voor lange tijd committeren aan een onderneming en de mogelijkheid krijgen om na het zaaien ook de oogst in de ogen te kunnen kijken. Daarnaast verwacht hij voldoende ruimte en vrijheid te krijgen om zijn competenties te tonen. Beloning: € 5.500 - € 7.000

Waarde creëert hij voor:

Zijn loopbaan heeft hem geschikt gemaakt voor operationele of commerciële posities. In het bijzonder bij bedrijven waar logistiek tot de kernactiviteit behoort, of bedrijven waar het Supply Chain proces substantiële waarde toevoegt aan het bedrijfsresultaat. Hij raakt gemotiveerd door het kunnen begeleiden van collega’s naar een volgend niveau. Hij heeft een grote loyaliteit naar de organisatie waarvoor hij werkt en zijn sparringpartners zijn de topmanagers van organisaties.

Drijfveren / motivatie:

De motivatie van deze Leider wordt bevorderd door: Een leiderschapsrol. Regelmatig complimenten voor behaalde resultaten krijgen. Vrij zijn van controle en details. Een forum of 'denktank' om ideeën uit te wisselen. Groepsactiviteiten in zowel professionele als sociale omgevingen.

Deze Leider is niet statusgevoelig en werkt graag aan het realiseren van doelen. Hierbij betrekt hij graag anderen vanuit een hoge mate van verbondenheid. Hij is communicatief vaardig en zeer klantgericht. Zijn enthousiasme en energie brengt mensen in beweging.

Wil je in contact komen met deze Leider?

Benoem het volgende nummer in je bericht: #646800

  Jouw naam (verplicht)

  Jouw e-mail (verplicht)

  Onderwerp

  Jouw bericht

  Share this post:
  René#646800 – Leider

  Related Posts

  Take a look at these posts