#644552 Leider / Generalist

Persoonlijk Business Model

#644552

Rol: Leider / Generalist

Verandermanagement, samenhang organisatieonderdelen en bedrijfsprocessen, beleidsplan, regie.

Visie deelt een organisatie op in drie managementniveaus, met in totaal acht rollen. De drie niveaus zijn de Strategische Bedrijfsvoering, de Tactische Business en het Functionele Bedrijf. In elk deel is het werk wezenlijk anders. Het Functionele Bedrijf richt zich op de uitvoering van het werk, de Tactische Business zorgt dat de noodzakelijke optimalisaties en vernieuwingen plaatsvinden en de Strategische Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de totale organisatie en de afstemming op de markt. In elke rol neemt de complexiteit van de vraagstukken die moeten worden opgelost, substantieel toe door het moeten maken van (bewuste) keuzes. Visie focust zich op 6 rollen, zoals deze hiernaast beschreven zijn.

Strategen zijn binnen de top van een organisatie verantwoordelijk voor meerdere product-marktcombinaties of alle primaire processen binnen de onderneming. Zij hebben een analytische instelling, een macro-perspectief en een externe oriëntatie. Zij stellen zich de vraag ‘welke bergbeklimming gaan wij maken’ en denken daarbij drie tot vijf jaar vooruit. Kenmerkende problematieken zijn: marktontwikkelingen, nieuwe productmarktcombinaties, fusies en overnames, bedrijfsfinanciering, omgang met stakeholders, bestuurlijke en wettelijke ontwikkelingen, maatschappelijke trends. Strategen geven richting aan een organisatie. Ze definiëren doelen en zien kansen en mogelijkheden om die te bereiken. Strategen hebben bij uitstek een externe oriëntatie, hebben altijd de antennes uitstaan en maken plannen die de continuïteit van de organisatie over langere tijd veilig moeten stellen. Strategen geven in tegenstelling tot Leiders leiding en sturing aan een concern of organisatie bestaande uit meerdere product- marktcombinaties.

Leiders zijn binnen de Strategische Bedrijfsvoering verantwoordelijk voor één product-marktcombinatie of een primair proces binnen de onderneming. Zij zijn verantwoordelijk voor de samenhang tussen de functionele aandachtsgebieden waarbinnen het middellange termijnbeleid gestalte krijgt. Leiders zetten de bedrijfskoers uit en nemen verantwoordelijkheid voor omzetgroei en rendement. Maar zij kunnen zich ook goed verstaan met collega’s op concernniveau. In dat spanningsveld van lokale en internationale belangen komen Leiders het beste tot hun recht. Zij gebruiken invloed om het product en mensen vakkundig te promoten. Leiders positioneren de organisatie daar waar de  opdrachtgevers die willen zien. Leiders werken aan de relatie met belangrijke en gewichtige andere personen, ze lossen spanningen en conflicten op. Ze zijn daar waar de bal wordt gespeeld. Daarmee houdt ze hun eigen topmanagement uit de wind. Hij/zij creëert rust. Dat is zijn/haar belangrijkste verdienste! Dáár worden Leiders om gerespecteerd.

De Generalist is verantwoordelijk voor het meest complexe onderdeel binnen de Tactische Business: het aandachtsgebied. Een aandachtsgebied wordt bepaald door een aantal bedrijfsprocessen, die samen een functioneel gebied vormen. Financiën, bestaande uit de bedrijfsprocessen controlling en administratie, Operations (productie en onderhoud) en Commercie (marketing en sales), zijn voorbeelden van aandachtsgebieden die uit verschillende bedrijfsprocessen zijn opgebouwd. De Generalist stelt vast wat door de bedrijfsprocessen moeten worden voortgebracht en keurt plannen in die richting goed. Hij/zij functioneert als de verandermanager die aan werkgroepen leiding geeft. De samenhang tussen de bedrijfsprocessen en het vaststellen van het portfolio van het aandachtsgebied wordt door de Generalist bepaalt. Vanuit zijn/haar verantwoordelijkheid geeft de Generalist de belangrijkste aanzetten voor procesinnovaties of de ontwikkeling van nieuwe diensten. De Generalist is de architect. Hij/zij  denkt de tactiek uit en vertaalt die naar het operationele beleid. De Generalist is een echte verandermanager: hij/zij voert de regie. Daarom dient de Generalist in staat te zijn enkele professionals die verantwoordelijk zijn voor de bedrijfsprocessen binnen het aandachtsgebied aan zich te binden. Dit impliceert dat een Generalist wordt erkend als een inspirerende autoriteit op zijn of haar vakgebied.

Professionals zijn verantwoordelijk voor processen – dat kunnen ook projecten of afdelingen zijn. Processen zijn concepten waarbinnen voortdurend een afweging van belangen plaatsvindt. Belangen die niet door het afsluiten van zakelijke overeenkomsten te managen zijn, maar door afspraken, wederzijds vertrouwen en beïnvloeding tot stand komen. Professionals maken de vertaling van de strategische belangen naar de consequenties voor het proces. Vanuit die optiek is het daarom niet meer dan logisch dat zij de gelegenheid krijgen zich te verenigen met het strategisch besluit. Professionals krijgen te maken met complexe vraagstukken. Complex in die zin dat voortdurend afwegingen moeten worden gemaakt hoe mensen en middelen het beste op elkaar aangesloten kunnen worden. Professionals stellen de methoden en technieken ter discussie waarvan de Vakspecialisten zich bedienen bij de operationele uitvoering van het beleid. Daar waar nodig komen Professionals met concrete verbetervoorstellen.

Vakspecialisten nemen een dubbele positie in. Ze lossen én de problemen op die te moeilijk zijn voor de medewerkers in het Functionele Bedrijf én hij voert het werk uit conform de lijnen die door de Generalisten en Professionals zijn opgesteld. In de eerste positie beslissen Vakspecialisten over zaken die niet geregeld zijn. Met andere woorden, voor de oplossing van het probleem bestaan geen procedures. Die moeten er eerst komen, tenzij het om een eenmalige kwestie gaat waarvoor direct een besluit kan worden genomen. In beide gevallen betreft het uitzonderingssituaties, zaken waarin een praktische afweging tussen verschillende oplossingsmethoden moet worden gemaakt. In het geval dat een Vakspecialist direct een besluit kan nemen, wordt door ze snel een beroep gedaan op de ervaringen uit het verleden: wat heeft goed uitgepakt en wat niet? Vakspecialisten nemen beslissingen, zodat het operationele werk weer ongestoord verder kan gaan. Maar moet er eerst een procedure komen, dan zal hij toch niet snel over één nacht ijs kunnen gaan. Dit appelleert aan de tweede positie, waarin de Vakspecialist zijn theoretische kennis moet aanwenden om moeilijke, maar nog wel concrete vragen op te lossen.

Functies binnen de rol van Allrounder zijn door procedures bepaald. Met andere woorden, de kaders waarbinnen de oplossing moet worden gezocht zijn aangegeven. Voor de juiste oplossing is echter wél inzicht nodig in het probleem en de verschillende oplossingen die mogelijk zijn. Let wel, het gaat hierbij om praktische, laten we zeggen alledaagse problemen. Het werk heeft in grote mate nog steeds een routinematig karakter. Een allround secretaresse, administratieve krachten, service technici, magazijnchefs, commercieel binnendienstmedewerkers zijn allemaal voorbeelden van functies op het niveau van Allrounder. Allrounders blinken uit in het zien aankomen en oplossen van allerlei praktische problemen en zijn in staat beslissingen te nemen die snel leiden tot een adequate oplossing. Een Allrounder is heel goed in staat prioriteit te geven aan de activiteiten die het beste als eerste kunnen worden uitgevoerd. Écht kunnen ‘communiceren’, in de zin dat informatie wordt uitgewisseld, begint op het niveau van de Allrounder. Het regelen en organiseren vraagt natuurlijk om het vermogen tot communiceren.

Persoonlijke overtuiging:

Deze Leider / Generalist werkt vanuit de volgende overtuiging: De overtuiging dat we samen heel veel kunnen bereiken en bergen kunnen verzetten. Haar passie ligt bij ontwikkelen, bouwen en realiseren, waarbij de mens de belangrijkste bouwsteen is van elke organisatie. Haar onderscheidend vermogen is haar brede kennis en interesses op bedrijfskundige fronten zoals HR, sales, marketing, communicatie, operations, finance, proces management. Ervaring in internationale groei omgevingen. Deze kennis draagt er toe bij dat zij op vele fronten kan worden ingezet of een bijdrage leveren. Met deze kennis in haar rugzak kan zij snel probleemoplossend werken, een visie creëren en realiseren hoe je met bijvoorbeeld Human Capital je organisatie doelen kunt behalen. Hart in de zaak leggen en gaan voor een goed resultaat.

Waarde creëren door:

Als Leider / Generalist verbindt zij de doelen met interne en externe mogelijkheden. Op deze manier weet zij doelen te realiseren. De waarde die zij creëert of bijdraagt is het hebben van een visie, het inbrengen van haar brede bestaande kennis op veel bedrijfskundige fronten, haar leergierigheid om nieuwe kennis te verwerven, hard te werken, drive, samen werken en de energie die zij krijgt van - en bij het behalen van resultaten en dit samen te vieren.

Competenties & gedragscriteria:

Initiatief: Zelf met voorstellen komen en acties ondernemen. Niet afwachten. Visie: Een beeld kunnen ontwikkelen van de toekomst en koers kunnen bepalen. Organiseren: Het vermogen voor zichzelf en/of voor anderen acties te bepalen die nodig zijn om een bepaald doel te bereiken. Werkflexibiliteit: Adequaat inspelen op verander(en)de omstandigheden. Sturen/corrigeren: Het vermogen om anderen aan te sturen zodat gestelde doelen worden bereikt. Adviseren: Alternatieve oplossingen aanreiken die aansluiten op de behoefte van de klant.

Interactie

Richting deze Leider / Generalist: Richt je op het aanbieden van hulp. Praat over oplossingen in plaats van problemen Zorg dat anderen zich richten op de details. Instemming met feiten en ideeën in plaats van instemmen met de persoon.

Zakelijk doel:

Succes is bereiken wat je wilt bereiken - als individu en team - en er trots op kunnen zijn.

Zakelijke omgeving:

Deze Leider / Generalist gedijt in een competitieve omgeving die beloont. Zonder routine, met uitdagende taken en activiteiten. Anderen richting kunnen geven. Vrij van controle, supervisie en details.

Waarde creëert zij voor:

Deze Leider / Generalist wil graag dat haar kennis en kracht tot zijn recht komt in een organisatie met een groei ambitie, of waar er na bijvoorbeeld een flinke groei een professionaliseringsslag aan de organisatie kant moet worden gemaakt om meer controle, efficiëntie of verdere organisatie ontwikkeling te kunnen realiseren. Denk aan optimaliseren van de HR systemen, ontwikkeling van human capital, employer branding, processen implementeren et cetera.

Motivatie:

Deze Leider / Generalist wordt gemotiveerd door het kunnen regisseren en pionieren. Gezag en autoriteit om besluiten te vormen en risico's te nemen. Vrij zijn van routine en sleur. Het bereiken van persoonlijke doelstellingen.

Rondom de 5 belangrijkste domeinen voor samenwerking zijn Status, Zekerheid, Autonomie, Verbondenheid en Eerlijkheid.  De performance van deze Leider / Generalist wordt beïnvloed door:

 1. Verbondenheid (het gevoel hebben dat je een team vormt, collega’s die je helpen)
 2. Eerlijkheid (het gevoel dat iedereen evenveel bijdraagt/ zich inzet)
 3. Autonomie (de mate van controle die we voelen over ons eigen leven)

Status en Zekerheid zijn minder tot geen factoren die haar performance beïnvloeden.

Wil je in contact komen met deze Leider / Generalist?

Benoem het volgende nummer in je bericht: #644552

  Jouw naam (verplicht)

  Jouw e-mail (verplicht)

  Onderwerp

  Jouw bericht

  Share this post:
  René#644552 Leider / Generalist