#5783954 Strateeg

<p>

Persoonlijk Business Model

#5783954

Strateeg

Business development, marketing en commerciële processen inrichten

Visie neemt bij latente werkzoekenden een Persoonlijk Business Scan af. Op basis van deze scan komt naar voren dat deze professional vanuit 2 rollen invulling geeft aan een functie. Te weten:

Strateeg

Op basis van de inhoudelijke kenmerken

Professional

Op basis van vernieuwen-vraagstuk

Een functie kan bestaan uit één of meerdere rollen. Om scherp te krijgen welke rol(len) in een functie verweven zit, deelt Visie een functie op in drie niveaus, met in totaal acht

Strategen zijn binnen de top van een organisatie verantwoordelijk voor meerdere product-marktcombinaties of alle primaire processen binnen de onderneming. Zij hebben een analytische instelling, een macro-perspectief en een externe oriëntatie. Zij stellen zich de vraag ‘welke bergbeklimming gaan wij maken’ en denken daarbij drie tot vijf jaar vooruit. Kenmerkende problematieken zijn: marktontwikkelingen, nieuwe productmarktcombinaties, fusies en overnames, bedrijfsfinanciering, omgang met stakeholders, bestuurlijke en wettelijke ontwikkelingen, maatschappelijke trends. Strategen geven richting aan een organisatie. Ze definiëren doelen en zien kansen en mogelijkheden om die te bereiken. Strategen hebben bij uitstek een externe oriëntatie, hebben altijd de antennes uitstaan en maken plannen die de continuïteit van de organisatie over langere tijd veilig moeten stellen. Strategen geven in tegenstelling tot Leiders leiding en sturing aan een concern of organisatie bestaande uit meerdere product- marktcombinaties.</p>
<p>Verantwoordelijkheden: Identiteit &amp; Maatschappij.

</p>
<p style=”text-align: left;”>Professionals zijn verantwoordelijk voor processen – dat kunnen ook projecten of afdelingen zijn. Processen zijn concepten waarbinnen voortdurend een afweging van belangen plaatsvindt. Belangen die niet door het afsluiten van zakelijke overeenkomsten te managen zijn, maar door afspraken, wederzijds vertrouwen en beïnvloeding tot stand komen. Professionals maken de vertaling van de strategische belangen naar de consequenties voor het proces. Vanuit die optiek is het daarom niet meer dan logisch dat zij de gelegenheid krijgen zich te verenigen met het strategisch besluit. Professionals krijgen te maken met complexe vraagstukken. Complex in die zin dat voortdurend afwegingen moeten worden gemaakt hoe mensen en middelen het beste op elkaar aangesloten kunnen worden. Professionals stellen de methoden en technieken ter discussie waarvan de Vakspecialisten zich bedienen bij de operationele uitvoering van het beleid. Daar waar nodig komen Professionals met concrete verbetervoorstellen.</p>
<p>

Waarde creëren door:

Business Development begint met het herijken van de propositie. Aan de hand van een gedegen Product Markt Combinaties-analyse, wil hij duidelijkheid scheppen en lijnen uitzetten. Zowel voor de interne organisatie als zijn (potentiële) klanten.</p>
<p>Deze professional wil nieuwe wegen vinden en bewandelen, structuur aanbrengen (in soms chaos), mensen uit hun comfort zone halen door intrinsieke motivatie aan te wakkeren. Dit met als doel de business te stimuleren.

Waarde creëert hij voor:

Deze professional richt is op organisaties die zich geconfronteerd worden met veranderingen en opnieuw gekeken moet worden naar de propositie en keuzes gemaakt moeten worden.</p>
<p>Vanuit zijn Sales &amp; Marketing expertise richt hij zich op organisaties die een businesscase met een product / concept hebben met een marktpotentie van meer dan een miljoen omzet.

Competenties &amp; gedragscriteria:

Als Strateeg maakt hij het verschil door:</p>
<ul>
<li>kunnen functioneren zonder hulp van anderen;</li>
<li>het vermogen voor zichzelf en/of voor anderen acties te bepalen die nodig zijn om een bepaald doel te bereiken;</li>
<li>een beeld kunnen ontwikkelen van de toekomst en koers kunnen bepalen;</li>
<li>actief en vasthoudend werken aan het bereiken van doelen;</li>
<li>attent zijn op ontwikkelingsbehoeften van medewerkers en er zorg voor dragen dat gerichte ontwikkeling plaatsvindt;</li>
<li>het vermogen om ideeën met stelligheid te brengen, anderen te overtuigen van een standpunt, of goedkeuring te krijgen voor een plan of idee.</li>
</ul>
<p>

Interactie

Als leidinggevende van deze professional biedt hem dan:</p>
<ul>
<li>de mogelijkheid om hun zorgen uit te spreken;</li>
<li>tijd voor zelfstandig werken;</li>
<li>een relatie op basis van gelijkwaardigheid.</li>
</ul>
<p>Voorkom:</p>
<ul>
<li>een aanvallende houding of confrontaties;</li>
<li>gehaast werken als dit tot compromissen leidt;</li>
<li>in twijfel trekken van zijn motieven of integriteit.</li>
</ul>
<p>

Zakelijk doel:

Als professional wil hij toegevoegde waarde leveren voor een bedrijf of onderneming waar anderen ook wel bij varen. Hij is in staat een bedrijf verder te helpen in de groei vanuit een tactische en strategische rol.</p>
<p><strong>Salaris / beloning: </strong>€ 6.500 – € 8.500

Zakelijke omgeving:

Deze Strateeg gedijt in een omgeving:</p>
<ul>
<li>waar een doel voor ogen is;</li>
<li>ideeën worden gesteund door de omgeving;</li>
<li>nauw samenwerken met één of twee anderen;</li>
<li>behapbare projecten;</li>
<li>waar marktdynamiek heerst en verandering een continuproces is.</li>
</ul>
<p>

Persoonlijke overtuiging:

Als Vakspecialist wil hij successen behalen en deze ook vieren.</p>
<p>Als het gaat over (internationaal) zakendoen, dan gaat het volgens deze professional niet over de details maar de groten lijnen. De grote lijnen behoren gebaseerd te zijn op <strong>samenwerking</strong> en <strong>vertrouwen</strong>.</p>
<p><strong> </strong>Deze professional kan zich committeren als hij erin geloofd.

Onderscheid zich door:

Als Strateeg is hij iemand die positief is ingesteld en denkt in mogelijkheden zonder de realiteit uit het oog te verliezen. Hij draagt hierin graag verantwoording en durft beslissingen te maken. Hij houdt van dynamiek en verandering en is een gedegen bouwer. Hij weet mensen in zijn team mee te krijgen.

Performance

Samenwerking en daarmee de performance van deze professional wordt door 5 sociale variabelen beïnvloed. De variabele die de samenwerking met deze Vakspecialist het meeste beïnvloed is:</p>
<p><strong>Eerlijkheid</strong>: Mensen die verlangen naar eerlijkheid hebben behoefte aan zingeving en hebben vaak een (idealistisch) doel in hun leven. Ze willen er graag zeker van kunnen zijn dat iedereen het beste met elkaar en de omgeving voor heeft en dat de werkelijkheid is zoals zij die waarnemen, zodat zij niet voor onverwachte gevaren komen te staan.

Motivatie

De <span style=”text-decoration: underline;”>extrinsieke</span> motivatie van deze Strateeg wordt beïnvloed door:</p>
<ul>
<li>kunnen bouwen en verbeteren;</li>
<li>bereiken van de doelstellingen van het team;</li>
<li>een vriendelijke omgeving die steun biedt;</li>
<li>kunnen vertrouwen op beproefde methodes;</li>
<li>trouw en acceptatie van anderen.</li>
</ul>
<p>

Wil je in contact komen met deze Strateeg?

Benoem het volgende nummer in je bericht: #5783954

  Jouw naam (verplicht)

  Jouw e-mail (verplicht)

  Onderwerp

  Jouw bericht

  Nieuwsgierig naar andere

  </p>

  Share this post:
  René#5783954 Strateeg

  Related Posts

  Take a look at these posts