#5385326 – Generalist/Professional

Persoonlijk Business Model

#5385326

Rol: Generalist/Professional

Samenhang bedrijfsprocessen, verandermanagement, conceptuele problemen, adviseren, operationeel management.

Visie neemt bij latente werkzoekenden een Persoonlijk Business Scan af. Op basis van deze scan komt naar voren dat deze professional vanuit 2 rollen invulling geeft aan een functie. Te weten:

Generalist

Op basis van het verander-vraagstuk

Professional

Op basis van inhoudelijke kenmerken

Een functie kan bestaan uit één of meerdere rollen. Om scherp te krijgen welke rol(len) in een functie verweven zit, deelt Visie een functie op in drie niveaus, met in totaal acht

De Generalist is verantwoordelijk voor het meest complexe onderdeel binnen de Tactische Business: het aandachtsgebied. Een aandachtsgebied wordt bepaald door een aantal bedrijfsprocessen, die samen een functioneel gebied vormen. Financiën, bestaande uit de bedrijfsprocessen controlling en administratie, Operations (productie en onderhoud) en Commercie (marketing en sales), zijn voorbeelden van aandachtsgebieden die uit verschillende bedrijfsprocessen zijn opgebouwd. De Generalist stelt vast wat door de bedrijfsprocessen moeten worden voortgebracht en keurt plannen in die richting goed. Hij/zij functioneert als de verandermanager die aan werkgroepen leiding geeft. De samenhang tussen de bedrijfsprocessen en het vaststellen van het portfolio van het aandachtsgebied wordt door de Generalist bepaalt. Vanuit zijn/haar verantwoordelijkheid geeft de Generalist de belangrijkste aanzetten voor procesinnovaties of de ontwikkeling van nieuwe diensten. De Generalist is de architect. Hij/zij  denkt de tactiek uit en vertaalt die naar het operationele beleid. De Generalist is een echte verandermanager: hij/zij voert de regie. Daarom dient de Generalist in staat te zijn enkele professionals die verantwoordelijk zijn voor de bedrijfsprocessen binnen het aandachtsgebied aan zich te binden. Dit impliceert dat een Generalist wordt erkend als een inspirerende autoriteit op zijn of haar vakgebied.

Professionals zijn verantwoordelijk voor processen – dat kunnen ook projecten of afdelingen zijn. Processen zijn concepten waarbinnen voortdurend een afweging van belangen plaatsvindt. Belangen die niet door het afsluiten van zakelijke overeenkomsten te managen zijn, maar door afspraken, wederzijds vertrouwen en beïnvloeding tot stand komen. Professionals maken de vertaling van de strategische belangen naar de consequenties voor het proces. Vanuit die optiek is het daarom niet meer dan logisch dat zij de gelegenheid krijgen zich te verenigen met het strategisch besluit. Professionals krijgen te maken met complexe vraagstukken. Complex in die zin dat voortdurend afwegingen moeten worden gemaakt hoe mensen en middelen het beste op elkaar aangesloten kunnen worden. Professionals stellen de methoden en technieken ter discussie waarvan de Vakspecialisten zich bedienen bij de operationele uitvoering van het beleid. Daar waar nodig komen Professionals met concrete verbetervoorstellen.

Persoonlijke overtuiging:

Deze Generalist / Professional geloofd dat er altijd ruimte is voor verbetering. Het kan makkelijker en eenvoudiger. Door processen te verbeteren en weerstand bij medewerkers weg te halen kan een bedrijf effectiever werken. Mens is de belangrijkste bouwsteen van elke organisatie.

Waarde creëren door:

Als Generalist / Professional wil hij collega’s motiveren en (andere) inzichten geven. Brainstormen over andere inzichten en hier weer terugkoppeling op krijgen. Hij betrekt medewerkers bij problemen, informeert en staat open voor hun inbreng. Hij beschikt over een gezonde dosis zelfredzaamheid, sterk in het beredeneren en het koppelen van gegevens. Is graag bezig met ontwikkelingen die leiden tot verbetering of vernieuwing. Het ondersteunen van anderen en het creëren van rust.

Competenties & energie:

Buiten de voor de hand liggende kaders kunnen denken. Op de hoogte zijn van actuele kwesties en ontwikkelingen op de markt. Deze effectief kunnen benutten voor de organisatie. De bereidheid oordelen uit te spreken en tot actie over te gaan. Het op tijd nemen van beslissingen. Hoge eisen stellen aan zichzelf en aan de kwaliteit van geleverde werkzaamheden. Zelf met voorstellen komen en acties ondernemen. Niet afwachten. Het vermogen voor zichzelf en/of voor anderen acties te bepalen die nodig zijn om een bepaald doel te bereiken. Zorgen voor goede verstandhoudingen en effectieve samenwerkingsrelaties binnen teams.

Interactie

Deze Generalist / Professional gedijt het beste binnen een competitieve omgeving die beloont. Zonder routine, met uitdagende taken en activiteiten. Laat bij voorkeur details aan anderen over en wil vrij zijn van controle, supervisie en details. Persoonlijke evaluatie gebaseerd op resultaten en niet op de gehanteerde werkwijze.

Zakelijk doel:

Faalkosten minimaliseren, zorgen voor een betere interne afstemming, processen die beter op elkaar zijn afgestemd en werken aan een team die doelen wil realiseren. Beloning: € 4.900 - € 5.500

Waarde creëert hij voor:

Als Generalist / Professional helpt hij directeuren om van een bedrijf een organisatie te maken en een verandering te realiseren. Hij vindt oplossingen voor problemen en is sterk in het pionieren. Voorkeur gaat uit naar bouw-, techniek of productielocaties.

Drijfveren / motivatie:

Deze Generalist / Professional heeft als intrinsieke drijfveren: Leiderschap, Zorgzaamheid, Erkenning en Creativiteit. Hij neemt graag het initiatief om vanuit meerdere perspectieven mogelijkheden te creëren. Hij is een warme persoonlijkheid die behulpzaam is. Om blijvend het verschil te kunnen maken vindt hij een schouderklopje belangrijk.

Rondom de 5 belangrijkste domeinen voor een effectieve samenwerking scoort deze Generalist / Professional als volgt:

Hij is niet statusgevoelig.

Laat zich niet leiden door onzekerheid.

Kan zelfstandig keuzes maken.

Betrekt anderen.

Staat neutraal als het gaat over eerlijke wisselwerking.

Wil je in contact komen met deze Generalist/Professional?

Benoem het volgende nummer in je bericht: #5385326

  Jouw naam (verplicht)

  Jouw e-mail (verplicht)

  Onderwerp

  Jouw bericht

  Share this post:
  René#5385326 – Generalist/Professional

  Related Posts

  Take a look at these posts