#3797262 – Leider

Persoonlijk Business Model

#3797262

Rol: Leider

Principeontwerp, samenhang bedrijfsprocessen, marktcreatie, regie, business case, de ``waarom-vraag`` oplossen.

Visie deelt een organisatie op in drie managementniveaus, met in totaal acht rollen. De drie niveaus zijn de Strategische Bedrijfsvoering, de Tactische Business en het Functionele Bedrijf. In elk deel is het werk wezenlijk anders. Het Functionele Bedrijf richt zich op de uitvoering van het werk, de Tactische Business zorgt dat de noodzakelijke optimalisaties en vernieuwingen plaatsvinden en de Strategische Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de totale organisatie en de afstemming op de markt. In elke rol neemt de complexiteit van de vraagstukken die moeten worden opgelost, substantieel toe door het moeten maken van (bewuste) keuzes. Visie focust zich op 6 rollen, zoals deze hiernaast beschreven zijn.

Strategen zijn binnen de top van een organisatie verantwoordelijk voor meerdere product-marktcombinaties of alle primaire processen binnen de onderneming. Zij hebben een analytische instelling, een macro-perspectief en een externe oriëntatie. Zij stellen zich de vraag ‘welke bergbeklimming gaan wij maken’ en denken daarbij drie tot vijf jaar vooruit. Kenmerkende problematieken zijn: marktontwikkelingen, nieuwe productmarktcombinaties, fusies en overnames, bedrijfsfinanciering, omgang met stakeholders, bestuurlijke en wettelijke ontwikkelingen, maatschappelijke trends. Strategen geven richting aan een organisatie. Ze definiëren doelen en zien kansen en mogelijkheden om die te bereiken. Strategen hebben bij uitstek een externe oriëntatie, hebben altijd de antennes uitstaan en maken plannen die de continuïteit van de organisatie over langere tijd veilig moeten stellen. Strategen geven in tegenstelling tot Leiders leiding en sturing aan een concern of organisatie bestaande uit meerdere product- marktcombinaties.

Leiders zijn binnen de Strategische Bedrijfsvoering verantwoordelijk voor één product-marktcombinatie of een primair proces binnen de onderneming. Zij zijn verantwoordelijk voor de samenhang tussen de functionele aandachtsgebieden waarbinnen het middellange termijnbeleid gestalte krijgt. Leiders zetten de bedrijfskoers uit en nemen verantwoordelijkheid voor omzetgroei en rendement. Maar zij kunnen zich ook goed verstaan met collega’s op concernniveau. In dat spanningsveld van lokale en internationale belangen komen Leiders het beste tot hun recht. Zij gebruiken invloed om het product en mensen vakkundig te promoten. Leiders positioneren de organisatie daar waar de  opdrachtgevers die willen zien. Leiders werken aan de relatie met belangrijke en gewichtige andere personen, ze lossen spanningen en conflicten op. Ze zijn daar waar de bal wordt gespeeld. Daarmee houdt ze hun eigen topmanagement uit de wind. Hij/zij creëert rust. Dat is zijn/haar belangrijkste verdienste! Dáár worden Leiders om gerespecteerd.

De Generalist is verantwoordelijk voor het meest complexe onderdeel binnen de Tactische Business: het aandachtsgebied. Een aandachtsgebied wordt bepaald door een aantal bedrijfsprocessen, die samen een functioneel gebied vormen. Financiën, bestaande uit de bedrijfsprocessen controlling en administratie, Operations (productie en onderhoud) en Commercie (marketing en sales), zijn voorbeelden van aandachtsgebieden die uit verschillende bedrijfsprocessen zijn opgebouwd. De Generalist stelt vast wat door de bedrijfsprocessen moeten worden voortgebracht en keurt plannen in die richting goed. Hij/zij functioneert als de verandermanager die aan werkgroepen leiding geeft. De samenhang tussen de bedrijfsprocessen en het vaststellen van het portfolio van het aandachtsgebied wordt door de Generalist bepaalt. Vanuit zijn/haar verantwoordelijkheid geeft de Generalist de belangrijkste aanzetten voor procesinnovaties of de ontwikkeling van nieuwe diensten. De Generalist is de architect. Hij/zij  denkt de tactiek uit en vertaalt die naar het operationele beleid. De Generalist is een echte verandermanager: hij/zij voert de regie. Daarom dient de Generalist in staat te zijn enkele professionals die verantwoordelijk zijn voor de bedrijfsprocessen binnen het aandachtsgebied aan zich te binden. Dit impliceert dat een Generalist wordt erkend als een inspirerende autoriteit op zijn of haar vakgebied.

Professionals zijn verantwoordelijk voor processen – dat kunnen ook projecten of afdelingen zijn. Processen zijn concepten waarbinnen voortdurend een afweging van belangen plaatsvindt. Belangen die niet door het afsluiten van zakelijke overeenkomsten te managen zijn, maar door afspraken, wederzijds vertrouwen en beïnvloeding tot stand komen. Professionals maken de vertaling van de strategische belangen naar de consequenties voor het proces. Vanuit die optiek is het daarom niet meer dan logisch dat zij de gelegenheid krijgen zich te verenigen met het strategisch besluit. Professionals krijgen te maken met complexe vraagstukken. Complex in die zin dat voortdurend afwegingen moeten worden gemaakt hoe mensen en middelen het beste op elkaar aangesloten kunnen worden. Professionals stellen de methoden en technieken ter discussie waarvan de Vakspecialisten zich bedienen bij de operationele uitvoering van het beleid. Daar waar nodig komen Professionals met concrete verbetervoorstellen.

Vakspecialisten nemen een dubbele positie in. Ze lossen én de problemen op die te moeilijk zijn voor de medewerkers in het Functionele Bedrijf én hij voert het werk uit conform de lijnen die door de Generalisten en Professionals zijn opgesteld. In de eerste positie beslissen Vakspecialisten over zaken die niet geregeld zijn. Met andere woorden, voor de oplossing van het probleem bestaan geen procedures. Die moeten er eerst komen, tenzij het om een eenmalige kwestie gaat waarvoor direct een besluit kan worden genomen. In beide gevallen betreft het uitzonderingssituaties, zaken waarin een praktische afweging tussen verschillende oplossingsmethoden moet worden gemaakt. In het geval dat een Vakspecialist direct een besluit kan nemen, wordt door ze snel een beroep gedaan op de ervaringen uit het verleden: wat heeft goed uitgepakt en wat niet? Vakspecialisten nemen beslissingen, zodat het operationele werk weer ongestoord verder kan gaan. Maar moet er eerst een procedure komen, dan zal hij toch niet snel over één nacht ijs kunnen gaan. Dit appelleert aan de tweede positie, waarin de Vakspecialist zijn theoretische kennis moet aanwenden om moeilijke, maar nog wel concrete vragen op te lossen.

Functies binnen de rol van Allrounder zijn door procedures bepaald. Met andere woorden, de kaders waarbinnen de oplossing moet worden gezocht zijn aangegeven. Voor de juiste oplossing is echter wél inzicht nodig in het probleem en de verschillende oplossingen die mogelijk zijn. Let wel, het gaat hierbij om praktische, laten we zeggen alledaagse problemen. Het werk heeft in grote mate nog steeds een routinematig karakter. Een allround secretaresse, administratieve krachten, service technici, magazijnchefs, commercieel binnendienstmedewerkers zijn allemaal voorbeelden van functies op het niveau van Allrounder. Allrounders blinken uit in het zien aankomen en oplossen van allerlei praktische problemen en zijn in staat beslissingen te nemen die snel leiden tot een adequate oplossing. Een Allrounder is heel goed in staat prioriteit te geven aan de activiteiten die het beste als eerste kunnen worden uitgevoerd. Écht kunnen ‘communiceren’, in de zin dat informatie wordt uitgewisseld, begint op het niveau van de Allrounder. Het regelen en organiseren vraagt natuurlijk om het vermogen tot communiceren.

Persoonlijke overtuiging:

Als leider neemt hij het voortouw om op alle fronten de verwachtingen te over treffen, dus bereid te zijn net iets meer te doen dan de ander, daarmee onderscheidt hij zich en laat hij zien dat de klant voor hem koning is. Dit geldt niet alleen voor de klant maar ook zeker voor de organisatie waar hij voor werkt. Deze Leider werkt aan het oplossen van klantvragen en analyseert deze om een goed beeld op de ontwikkelingen in de markt te krijgen. Des gewenst de manier van service gerichtheid daar op aan te passen. Als leider vanuit een dienstbare houding, doelgericht en motiverend bezig te zijn om zo van invloed te zijn voor de onderneming. Deze leider gelooft in “je kunt altijd meer dan jezelf denkt” en probeert vanuit die gedachte te prikkelen en uit te dagen.

Waarde creëren door:

Als Leider creëert hij waarde door bewust te zoeken naar de meest optimale klanten, die een behoefte hebben waarin de onderneming kan voorzien met voor haar een zo hoog mogelijke toegevoegde waarde. Verbinder tussen management en werkvloer (sales binnen- en buitendienst). Hij weet de vertaling te maken van de strategie, missie en visie, die door het management bedacht zijn, om te zetten naar hoe dit praktisch uitgevoerd moet worden. Door zijn positieve drive weet hij collega te enthousiasmeren en te motiveren om de doelstellingen te behalen en de hele commercie op een hoger plan te tillen.

Competenties & energie:

Deze Leider scoort hoog op: Communiceren van eigen standpunten en argumenten en het ontdekken en benoemen van gemeenschappelijke doelen die leiden tot acceptatie. Invloed en gevolgen van eigen functioneren / plannen kunnen onderkennen. Actief en vasthoudend werken aan het bereiken van doelen. Aandacht geven aan en anticiperen op de wensen en behoeften van cliënten/ gebruikers en hiernaar handelen. Medewerkers betrekken bij problemen, informeren en openstaan voor hun inbreng.

Interactie

Als Leider gedijt hij het beste in een team omgeving waar de neuzen dezelfde kant opstaan. Nauwe samenwerking met drie of vier anderen. Groepsactiviteiten in zowel professionele als sociale omgevingen.

Zakelijk doel:

Zakelijk doel(en) die ik nastreef en de beloning die hier tegenover mag staan: Continuïteit voor de onderneming waarbij iedereen moet delen in de successen. Door mij zelf te blijven ontwikkelen. Leren van reflectie op mijn handelen en mijn effect op de onderneming. Gezamenlijk steeds weer gericht te zijn op het doel.

Waarde creëert hij voor:

Door het binnenhalen van nieuw business helpt deze Leider het bedrijf (continuïteit) en hij voorziet daarmee de behoefte die de klant heeft. Communiceren met alle lagen in de onderneming van directeur/eigenaar tot medewerker op de werkvloer voor iedereen is deze leider een volwaardige sparringpartner. Deze leider wil graag van toegevoegde waarde zijn bij een bedrijf in de maakindustrie of een dienstverlenend bedrijf waar het voorzien in de wens van de klant hoog in het vaandel staat.

Motivatie:

De motivatie van deze Leider wordt bevorderd door: Lovende woorden, populariteit, en acceptatie. Beloningen en erkenning. Een vriendelijke omgeving die goede ondersteuning biedt. Trouw en acceptatie van anderen. Invloed uitoefenen op taken en ideeën.

Rondom de 5 belangrijkste domeinen voor samenwerking zijn Status, Zekerheid, Autonomie, Verbondenheid en Eerlijkheid.  De performance van deze Leider wordt beïnvloed door:

 1. Eerlijkheid (het gevoel dat iedereen evenveel bijdraagt/ zich inzet)
 2. Verbondenheid (het werken aan veiligheid en vertrouwdheid)
 3. Status (de concurrentie opzoekend, beter willen zijn).

Zekerheid en Autonomie zijn minder tot geen factoren die zijn performance beïnvloeden.

Wil je in contact komen met deze Leider?

Benoem het volgende nummer in je bericht: #3797262

  Jouw naam (verplicht)

  Jouw e-mail (verplicht)

  Onderwerp

  Jouw bericht

  Share this post:
  René#3797262 – Leider

  Related Posts

  Take a look at these posts