#3256514 – Allrounder

Persoonlijk Business Model

#3256514

Rol: Allrounder

Procedures, probleemoplossend praktisch ingesteld, routines, communicatie.

Visie deelt een organisatie op in drie managementniveaus, met in totaal acht rollen. De drie niveaus zijn de Strategische Bedrijfsvoering, de Tactische Business en het Functionele Bedrijf. In elk deel is het werk wezenlijk anders. Het Functionele Bedrijf richt zich op de uitvoering van het werk, de Tactische Business zorgt dat de noodzakelijke optimalisaties en vernieuwingen plaatsvinden en de Strategische Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de totale organisatie en de afstemming op de markt. In elke rol neemt de complexiteit van de vraagstukken die moeten worden opgelost, substantieel toe door het moeten maken van (bewuste) keuzes. Visie focust zich op 6 rollen, zoals deze hiernaast beschreven zijn.

Strategen zijn binnen de top van een organisatie verantwoordelijk voor meerdere product-marktcombinaties of alle primaire processen binnen de onderneming. Zij hebben een analytische instelling, een macro-perspectief en een externe oriëntatie. Zij stellen zich de vraag ‘welke bergbeklimming gaan wij maken’ en denken daarbij drie tot vijf jaar vooruit. Kenmerkende problematieken zijn: marktontwikkelingen, nieuwe productmarktcombinaties, fusies en overnames, bedrijfsfinanciering, omgang met stakeholders, bestuurlijke en wettelijke ontwikkelingen, maatschappelijke trends. Strategen geven richting aan een organisatie. Ze definiëren doelen en zien kansen en mogelijkheden om die te bereiken. Strategen hebben bij uitstek een externe oriëntatie, hebben altijd de antennes uitstaan en maken plannen die de continuïteit van de organisatie over langere tijd veilig moeten stellen. Strategen geven in tegenstelling tot Leiders leiding en sturing aan een concern of organisatie bestaande uit meerdere product- marktcombinaties.

</p>
<p style=”text-align: left;”>Leiders zijn binnen de Strategische Bedrijfsvoering verantwoordelijk voor één product-marktcombinatie of een primair proces binnen de onderneming. Zij zijn verantwoordelijk voor de samenhang tussen de functionele aandachtsgebieden waarbinnen het middellange termijnbeleid gestalte krijgt. Leiders zetten de bedrijfskoers uit en nemen verantwoordelijkheid voor omzetgroei en rendement. Maar zij kunnen zich ook goed verstaan met collega’s op concernniveau. In dat spanningsveld van lokale en internationale belangen komen Leiders het beste tot hun recht. Zij gebruiken invloed om het product en mensen vakkundig te promoten. Leiders positioneren de organisatie daar waar de  opdrachtgevers die willen zien. Leiders werken aan de relatie met belangrijke en gewichtige andere personen, ze lossen spanningen en conflicten op. Ze zijn daar waar de bal wordt gespeeld. Daarmee houdt ze hun eigen topmanagement uit de wind. Hij/zij creëert rust. Dat is zijn/haar belangrijkste verdienste! Dáár worden Leiders om gerespecteerd.</p>
<p>

</p>
<p style=”text-align: left;”>De Generalist is verantwoordelijk voor het meest complexe onderdeel binnen de Tactische Business: het aandachtsgebied. Een aandachtsgebied wordt bepaald door een aantal bedrijfsprocessen, die samen een functioneel gebied vormen. Financiën, bestaande uit de bedrijfsprocessen controlling en administratie, Operations (productie en onderhoud) en Commercie (marketing en sales), zijn voorbeelden van aandachtsgebieden die uit verschillende bedrijfsprocessen zijn opgebouwd. De Generalist stelt vast wat door de bedrijfsprocessen moeten worden voortgebracht en keurt plannen in die richting goed. Hij/zij functioneert als de verandermanager die aan werkgroepen leiding geeft. De samenhang tussen de bedrijfsprocessen en het vaststellen van het portfolio van het aandachtsgebied wordt door de Generalist bepaalt. Vanuit zijn/haar verantwoordelijkheid geeft de Generalist de belangrijkste aanzetten voor procesinnovaties of de ontwikkeling van nieuwe diensten. De Generalist is de architect. Hij/zij  denkt de tactiek uit en vertaalt die naar het operationele beleid. De Generalist is een echte verandermanager: hij/zij voert de regie. Daarom dient de Generalist in staat te zijn enkele professionals die verantwoordelijk zijn voor de bedrijfsprocessen binnen het aandachtsgebied aan zich te binden. Dit impliceert dat een Generalist wordt erkend als een inspirerende autoriteit op zijn of haar vakgebied.</p>
<p>

</p>
<p style=”text-align: left;”>Professionals zijn verantwoordelijk voor processen – dat kunnen ook projecten of afdelingen zijn. Processen zijn concepten waarbinnen voortdurend een afweging van belangen plaatsvindt. Belangen die niet door het afsluiten van zakelijke overeenkomsten te managen zijn, maar door afspraken, wederzijds vertrouwen en beïnvloeding tot stand komen. Professionals maken de vertaling van de strategische belangen naar de consequenties voor het proces. Vanuit die optiek is het daarom niet meer dan logisch dat zij de gelegenheid krijgen zich te verenigen met het strategisch besluit. Professionals krijgen te maken met complexe vraagstukken. Complex in die zin dat voortdurend afwegingen moeten worden gemaakt hoe mensen en middelen het beste op elkaar aangesloten kunnen worden. Professionals stellen de methoden en technieken ter discussie waarvan de Vakspecialisten zich bedienen bij de operationele uitvoering van het beleid. Daar waar nodig komen Professionals met concrete verbetervoorstellen.</p>
<p>

</p>
<p style=”text-align: left;”>Vakspecialisten nemen een dubbele positie in. Ze lossen én de problemen op die te moeilijk zijn voor de medewerkers in het Functionele Bedrijf én hij voert het werk uit conform de lijnen die door de Generalisten en Professionals zijn opgesteld. In de eerste positie beslissen Vakspecialisten over zaken die niet geregeld zijn. Met andere woorden, voor de oplossing van het probleem bestaan geen procedures. Die moeten er eerst komen, tenzij het om een eenmalige kwestie gaat waarvoor direct een besluit kan worden genomen. In beide gevallen betreft het uitzonderingssituaties, zaken waarin een praktische afweging tussen verschillende oplossingsmethoden moet worden gemaakt. In het geval dat een Vakspecialist direct een besluit kan nemen, wordt door ze snel een beroep gedaan op de ervaringen uit het verleden: wat heeft goed uitgepakt en wat niet? Vakspecialisten nemen beslissingen, zodat het operationele werk weer ongestoord verder kan gaan. Maar moet er eerst een procedure komen, dan zal hij toch niet snel over één nacht ijs kunnen gaan. Dit appelleert aan de tweede positie, waarin de Vakspecialist zijn theoretische kennis moet aanwenden om moeilijke, maar nog wel concrete vragen op te lossen.</p>
<p>

</p>
<p style=”text-align: left;”>Functies binnen de rol van Allrounder zijn door procedures bepaald. Met andere woorden, de kaders waarbinnen de oplossing moet worden gezocht zijn aangegeven. Voor de juiste oplossing is echter wél inzicht nodig in het probleem en de verschillende oplossingen die mogelijk zijn. Let wel, het gaat hierbij om praktische, laten we zeggen alledaagse problemen. Het werk heeft in grote mate nog steeds een routinematig karakter. Een allround secretaresse, administratieve krachten, service technici, magazijnchefs, commercieel binnendienstmedewerkers zijn allemaal voorbeelden van functies op het niveau van Allrounder. Allrounders blinken uit in het zien aankomen en oplossen van allerlei praktische problemen en zijn in staat beslissingen te nemen die snel leiden tot een adequate oplossing. Een Allrounder is heel goed in staat prioriteit te geven aan de activiteiten die het beste als eerste kunnen worden uitgevoerd. Écht kunnen ‘communiceren’, in de zin dat informatie wordt uitgewisseld, begint op het niveau van de Allrounder. Het regelen en organiseren vraagt natuurlijk om het vermogen tot communiceren.</p>
<p>

Persoonlijke overtuiging:

Deze Allrounder werkt vanuit de overtuiging dat de medewerkers de grootste waarde van een bedrijf zijn. Door de medewerkers samen te brengen en te enthousiasmeren om richting een gezamenlijk doel te werken kan hij veel bereiken.

Waarde creëren door:

Als Allrounder creëert hij waarde door middel van het aangaan en onderhouden van relaties. Hij is sociaal ingesteld en goed in teambuilding. Mensen luisteren graag naar hem en willen graag samen met hem projecten aangaan.

Competenties & energie:

Deze Allrounder toont geloof te hebben in het belang van zijn eigen rol voor de organisatie. Hij zorgt voor een goede verstandhoudingen en effectieve samenwerkingsrelaties binnen teams. Daar waar nodig denkt hij buiten de voor de hand liggende kaders. Bij zet zijn eigenbelang op de 2e plaats als dit bijdraagt aan het bereiken van een beter resultaat. Producten en diensten presenteert hij op een wijze zodat gesprekspartners zich gecommitteerd voelen om verplichtingen aan te gaan of om orders af te sluiten. Deze Allrounder maakt optimaal gebruik van de capaciteiten van zijn collega’s.

Interactie

Deze Allrounder is een communicator. Hij houdt van gezelschap en werkt liever niet alleen. Zijn motto is “hoe meer zielen, hoe meer vreugd”. Hij zoekt sociale erkenning en vreest afwijzing door anderen. Het is belangrijk voor deze allrounder om bewust en oprecht te luisteren naar anderen, in plaats van al bezig te zijn met het formuleren van een reactie op datgene wat de ander probeert duidelijk te maken. Hij gebruikt zijn inspirerende enthousiasme om, soms door middel van vlijende opmerkingen, een goed functionerend team te creëren.

Zakelijk doel:

Het behartigen van de commerciële belangen door te werken aan klantrelaties. Indicatie maandbeloning: € 3.000 - € 4.200

Waarde creëert hij voor:

Als Allrounder helpt hij voornamelijk de mensen die niet helemaal zeker van hun zaak zijn binnen een bedrijf. In het verleden is hij meer dan eens tot de conclusie gekomen dat hij in staat is mensen op te laten bloeien door aandacht, complimenten en vertrouwen te geven. Indirect helpt hij hiermee uiteraard ook het bedrijf doordat hij zorgt voor een stuk zelfverzekerdheid binnen een groep werknemers.

Drijfveren / motivatie:

Deze Allrounder wordt gedreven door vleierij, lovende woorden, populariteit, en acceptatie. Hij komt het beste tot zijn recht in een vriendelijke omgeving. Hij zet de lijnen uit en laat de details graag aan anderen over.

Wil je in contact komen met deze Allrounder?

Benoem het volgende nummer in je bericht: #3256514

  Jouw naam (verplicht)

  Jouw e-mail (verplicht)

  Onderwerp

  Jouw bericht

  </p>

  Share this post:
  René#3256514 – Allrounder

  Related Posts

  Take a look at these posts