#8607422 Gezonde handelsgeest

Persoonlijk Business Model

#8607422

Latent werkzoekende

Gezonde handelsgeest & oog voor verbetering

Visie ondersteund latent werkzoekenden en werkgevers met het geven van inzichten. Op basis van de intervisie komt naar voren dat deze latent werkzoekende zich bezighoudt met abstracte vraagstukken. Processen beïnvloedt hij vanuit tactische bedrijfsvoering en hij beschikt over het vermogen om op strategisch managementniveau mee te denken. Hij voegt waarde toe aan het bedrijfsproces vanuit de volgende rol(len):

Generalist

Op basis van de inhoudelijke kenmerken

Professional

Op basis van het vernieuwen en de inhoudelijke kenmerken

Leider

Latent werkzoekende beschikt over het vermogen om invulling te geven aan deze rol.

Een functie kan bestaan uit één of meerdere rollen. Om een beeld te krijgen wat bovenstaande rollen inhouden, hebben we ze uitgeschreven.

Leiders zijn binnen een organisatie verantwoordelijk voor één product-marktcombinatie of een primair proces. Ze zijn verantwoordelijk voor de samenhang tussen de functionele aandachtsgebieden waarbinnen het middellange termijnbeleid gestalte krijgt.

Leiders zetten de bedrijfskoers uit en nemen verantwoordelijkheid voor omzetgroei en rendement. Maar zij kunnen zich ook goed verstaan met collega’s op concernniveau. In dat spanningsveld van lokale en internationale belangen komen Leiders het beste tot hun recht. Zij gebruiken invloed om het product en mensen vakkundig te promoten. Leiders positioneren de organisatie daar waar de opdrachtgevers die willen zien.

Leiders werken aan de relatie met belangrijke en gewichtige andere personen, ze lossen spanningen en conflicten op. Ze zijn daar waar de bal wordt gespeeld. Daarmee houdt ze hun eigen topmanagement uit de wind. Hij/zij creëert rust. Dat is zijn/haar belangrijkste verdienste! Dáár worden Leiders om gerespecteerd.

Generalisten zijn verantwoordelijk voor het meest complexe onderdeel binnen een organisatie: het aandachtsgebied. Een aandachtsgebied wordt bepaald door een aantal bedrijfsprocessen, die samen een functioneel gebied vormen. Financiën, bestaande uit de bedrijfsprocessen controlling en administratie, Operations (productie en onderhoud) en Commercie (marketing en sales), zijn voorbeelden van aandachtsgebieden die uit verschillende bedrijfsprocessen zijn opgebouwd.

Generalisten stellen vast wat door de bedrijfsprocessen moeten worden voortgebracht en keurt plannen in die richting goed. Ze functioneren als verandermanagers die aan werkgroepen leidinggeven. De samenhang tussen de bedrijfsprocessen en het vaststellen van het portfolio van het aandachtsgebied wordt door generalisten bepaalt. Vanuit hun verantwoordelijkheid geven generalisten de belangrijkste aanzetten voor procesinnovaties of de ontwikkeling van nieuwe diensten.

Generalisten zijn architecten. Ze denken de tactiek uit en vertalen die naar het operationele beleid. Generalisten zijn echte verandermanager: ze voeren de regie. Daarom dient een Generalist in staat te zijn enkele professionals die verantwoordelijk zijn voor de bedrijfsprocessen binnen het aandachtsgebied aan zich te binden. Dit impliceert dat een Generalist wordt erkend als een inspirerende autoriteit op zijn of haar vakgebied.

Professionals zijn verantwoordelijk voor processen maar dat kunnen ook projecten of afdelingen zijn. Processen zijn concepten waarbinnen voortdurend een afweging van belangen plaatsvindt. Belangen die niet door het afsluiten van zakelijke overeenkomsten te managen zijn, maar door afspraken, wederzijds vertrouwen en beïnvloeding tot stand komen.

Professionals maken de vertaling van de strategische belangen naar de consequenties voor het proces. Vanuit die optiek is het daarom niet meer dan logisch dat ze de gelegenheid krijgen zich te verenigen met het strategisch besluit. Professionals krijgen te maken met complexe vraagstukken. Complex in die zin dat voortdurend afwegingen moeten worden gemaakt hoe mensen en middelen het beste op elkaar aangesloten kunnen worden.

Professionals stellen de methoden en technieken ter discussie waarvan de Vakspecialisten zich bedienen bij de operationele uitvoering van het beleid. Daar waar nodig komen Professionals met concrete verbetervoorstellen.

Waarde creëren door:

Deze latent werkzoekende denkt in scenario’s en houdt zich bezig hoe je negatieve uitkomsten kunt voorkomen en positieve zaken kunt stimuleren.

Hij luistert naar klanten en collega’s en gebruikt alle input om de organisatie verder te ontwikkelen. Hij heeft meer oog voor productontwikkeling dan procesontwikkeling.

Als het gaat over ontwikkeling dan fungeert hij als vraagbaak en in salesgesprekken zoekt hij de diepgang op.

Waarde creëert hij voor:

Deze latent werkzoekende richt zich op een directeur/eigenaar die zijn bedrijf wil laten groeien op salesgebied of door projecten beter te stroomlijnen.

Zijn voorkeur gaat uit naar een bedrijf waarbinnen sprake is van dynamiek. Er wordt ingekocht, verkocht, opgeslagen, verrijkt of bewerkt, oftewel een bedrijf met een gezonde handelsgeest met korte lijnen.

Competenties & gedragscriteria:

Deze latent werkzoekende maakt het verschil door:

 • het tonen geloof te hebben in het belang van de eigen rol voor de organisatie;
 • een balans aan te brengen tussen de behoeften van de medewerkers en de doelstellingen van de organisatie;
 • de oorzaak achter een probleem vast te stellen;
 • producten/ diensten zodanig te presenteren dat gesprekspartners zich gecommitteerd voelen om verplichtingen aan te gaan of om orders af te sluiten.

Interactie

Als leidinggevende of collega van deze latent werkzoekende biedt hem dan:

 • de mogelijkheid om ervaringen met anderen te delen;
 • details op schrift. Blijf niet te lang bij deze details stilstaan;
 • een relatie op basis van gelijkwaardigheid;
 • motivatie tot het afmaken van taken (zelfstandig);
 • onderbouwing van meningen in plaats van een aanvallende houding.

Zakelijk doel:

De focus verleggen van moeten presteren naar innoveren. Het is goed om een doel te hebben maar nog beter om snel te reageren op veranderingen die zich voordoen.

Persoonlijke overtuiging:

“Leren staat voor ontwikkeling, waarmee de toekomst gecreëerd kan worden.”

In de bovenstaande zin staat alles waarin deze latent werkzoekende geloofd. De toekomst is maakbaar en innovatie ontstaat door van elkaar te leren.

Het geheel komt voort vanuit zijn passie om organisaties te ontwikkelen door mensen met elkaar te verbinden en gericht te zijn op verbeteringen.

Zakelijke omgeving:

Deze latent werkzoekende gedijt in een omgeving:

 • met praktische procedures;
 • waar hij vrij is van controle en focussen op details;
 • waar hij ideeën kan uitwisselen;
 • met groepsactiviteiten in zowel professionele als sociale omgevingen.

Motivatie

De extrinsieke motivatie van deze latent werkzoekende wordt beïnvloed door:

 • complimenten/ aanmoediging;
 • een open omgeving;
 • vrijstelling van nietszeggende regels;
 • anderen die details voor hun rekening nemen.

Ondersteuning

Voor deze latent werkzoekende is het belangrijk om te kunnen klankborden en zaken ter discussie te kunnen stellen. Niet om kritiek te uiten, maar kijken wat beter kan.

Wat hij nodig heeft zijn collega’s die hiervoor openstaan.

Persoonlijke eigenschappen

Op basis van zijn gedrag naar zijn omgeving, beschikt hij over de volgende eigenschappen:

 • goed kunnen communiceren;
 • als leider anderen inspireren, door zelf ook de handen uit de mouwen te steken;
 • het team motiveren;
 • spontaan en sociaal;
 • goed reageren op het onverwachte;
 • scheppen van een goede sfeer;
 • enthousiasme;
 • een leider ondersteunen;
 • ideeën duidelijk kunnen weergeven;
 • goed kunnen samenwerken met anderen;
 • welbespraakt;
 • zijn mening geven;
 • overtuigingskracht;
 • zijn positieve houding;
 • doelen bereiken door anderen in te schakelen;
 • goed gevoel voor humor;
 • anderen accepteren;
 • sterk naar voren komen tijdens brainstormen sessies.

Nieuwsgierig geworden naar de andere latent werkzoekenden?

Ontdek wie ze zijn

Wil je in contact komen met deze latent werkzoekende met een gezonde handelsgeest en oog voor verbeteringen?

Benoem het volgende nummer in je bericht: #8607422

  Jouw naam (verplicht)

  Jouw e-mail (verplicht)

  Onderwerp

  Jouw bericht

  Share this post:
  René#8607422 Gezonde handelsgeest

  Related Posts

  Take a look at these posts