Algemene voorwaarden

Visie Selectie & Advies B.V. hanteert voor de zakelijke en particuliere markt de hieronder vermelde Algemene Voorwaarden.

Algemene voorwaarden van Visie Selectie & Advies B.V., gevestigd te Enschede, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Oost Nederland onder nummer 08124912.

 

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Visie: Visie Selectie & Advies B.V.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden en/of diensten.
 3. Opdrachtnemer: de rechtspersoon, hierna te noemen: Visie, die de opdracht als bedoeld onder 1. heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht.
 4. Coaching: coaching bij trainingen of persoonlijke coaching trajecten
 5. Deelnemer: een coachee of degene die aan een opleiding van Visie deelneemt.
 6. Incompany traject: een maatwerkopleiding die Visie exclusief organiseert voor één of meer opdrachtgevers.
 7. Training: een opleiding waaraan deelgenomen kan worden door middel van open inschrijving.
 8. Opleiding: training, Incompany traject of coaching, dan wel enige andere vorm van opleiding van Visie. Een opleiding kan bestaan uit meerdere opleidingsmodules (in het geval van trainingen of een Intercompany traject) of meerdere coachingsgesprekken (in het geval van coaching).
 9. Werving & Selectie: het selectieproces rond het vinden, selecteren en aanstellen van een geschikte kandidaat voor een vaste of tijdelijke baan.
 10. Offerte: ieder aanbod van Visie tot het sluiten van een overeenkomst, al dan niet op verzoek van een opdrachtgever.
 11. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Visie en een opdrachtgever.
 12. Initiële kosten: kosten die gemaakt worden om een selectieproces op te kunnen zetten.
 13. Partijen: Visie en opdrachtgever tezamen.
 14. Schriftelijk: per brief of per email.

 

Artikel 2: Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud, de nakoming en de afwikkeling van alle tussen de opdrachtgever en Visie gesloten overeenkomsten.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

 

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van Visie zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De overeenkomst komt slechts tot stand wanneer Visie een opdracht heeft aanvaard. Een opdracht wordt door Visie aanvaard door, hetzij de aanvaarding schriftelijk aan opdrachtgever te bevestigen, hetzij met de uitvoering van de werkzaamheden aan te vangen.
 3. Alle aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken op de overeenkomst gelden alleen indien deze schriftelijk met Visie zijn overeengekomen.
 4. De opdrachtgever heeft na bevestiging van de opdracht een bedenktermijn van 14 kalenderdagen.
 5. Een (telefonisch) doelstellend gesprek waarin de leerdoelen van een opleiding met de leerwensen van de deelnemer worden afgestemd kan onderdeel uitmaken van de training. Dit gesprek is dan het startmoment van de opleiding en is voorwaarde voor deelname aan die betreffende opleiding.

 

Artikel 4: Informatieverstrekking

 1. Door Visie uitgebrachte voorstellen, offertes en/of opdrachtbevestigingen zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt.
 2. De opdrachtgever is gehouden Visie tijdig alle (nadere) informatie te verstrekken welke redelijkerwijze in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kan zijn.

 

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Met Visie gesloten overeenkomsten leiden voor Visie tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting. Visie zal bij de uitvoering van haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen als bedoeld in artikel 7:401 BW.
 2. Door opdrachtgever genoemde termijnen of tussen Visie en opdrachtgever overeengekomen termijnen gelden slechts als streefdata en binden Visie dus niet.
 3. Visie is gerechtigd (delen van) de overeenkomst (mede) door derden te laten uitvoeren. Als Visie voor de uitvoering van een met Visie gesloten overeenkomst derden inschakelt, is Visie gehouden deze derden zodanig zorgvuldig te selecteren.

 

Artikel 6: Vertrouwelijkheid

 1. Visie, haar medewerkers en/of door Visie ingeschakelde derden zullen de door de opdrachtgever verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.
 2. Visie verwerkt de door de opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de privacyverklaring van Visie. De opdrachtgever garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door Visie.

 

Artikel 7: Werving & Selectie

 1. Bij de werving en selectie van kandidaten neemt Visie de uiterste nauwkeurigheid in acht. De opdrachtgever is gehouden zich voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst met, of enige andere vorm van aanstelling van de kandidaat zelfstandig een oordeel te vormen over de geschiktheid van de kandidaat.
 2. Visie zal zich onthouden van activiteiten welke in het bijzonder zijn gericht op het voor derden bij wege van werving en selectie werven van personeel dat naar Visie weet bij de opdrachtgever in dienst is, één en ander behoudens voor zover de wens daartoe van het betreffende personeelslid is uitgegaan.

 

Artikel 8: Prijzen

 1. Tenzij anders vermeld, zijn de opgegeven prijzen vermeld in euro’s, exclusief omzetbelasting (BTW), andere door de overheid opgelegde heffingen, reiskostenvergoeding, alsmede andere expliciet genoemde elementen.
 2. Visie zal de eventuele financiële consequenties van een verandering in de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of daaruit voortvloeiende werkzaamheden met opdrachtgever bespreken.
 3. Visie is in ieder geval gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen wanneer een of meer van de navolgende omstandigheden zich na het doen van de aanbieding en/of het sluiten van de overeenkomst voordoen: Visie moet voor de goede uitvoering van de overeenkomst meer uren maken dan in eerste instantie overeengekomen, stijging van de kosten van diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn of, in het algemeen, omstandigheden die met een en andere vergelijkbaar zijn.
 4. Tenzij anders overeengekomen, is Visie gerechtigd haar prijzen en tarieven jaarlijks aan te passen.
 5. Indien de opdrachtgever particulier is, en de in lid 2 en 3 bedoelde kostenverhogende factoren leiden tot een wijzing van de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.
 6. Afhankelijk van de soort opdracht, werkt Visie op basis van het “Betaal naar waarde” principe. De prijs wordt dan door opdrachtgever zelf bepaald, conform de richtlijnen van Visie. De meest actuele prijzen staan vermeld op de website www.visie.com.

 

Artikel 9: Facturering en betaling

 1. Visie factureert na totstandkoming van de overeenkomst.
 2. In de regel factureert Visie in de laatste week van elke maand. Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door Visie vereist. Naast de wettelijke (handels)rente is opdrachtgever in dit geval ook incassokosten verschuldigd, ter hoogte van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.
 3. Visie is gerechtigd vóór aanvang van haar werkzaamheden een vooruitbetaling te vragen.
 4. Visie is gerechtigd tot het verzenden van deelfacturen.
 5. De opdrachtgever dient de factuur onverwijld nauwgezet te controleren. Bezwaren inzake (de hoogte van) de factuur dienen binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan Visie te worden kenbaar gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn heeft de opdrachtgever zijn (eventuele) rechten ter zake verwerkt.
 6. Visie is gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden c.q. de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, in welk geval opdrachtgever aansprakelijk is voor alle door Visie dientengevolge gelden schade, indien:
  • opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een redelijke termijn;
  • opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, de schuldsaneringsregeling op hem van toepassing wordt dan wel zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk liquideert;
  • in geval van beslag op en/of executie van (een gedeelte van) het vermogen van de opdrachtgever; in bovengemelde gevallen zijn alle vorderingen die Visie ten laste van opdrachtgever heeft onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 10: Verplaatsing of annulering door Visie

 1. Visie is gerechtigd zonder opgave van reden een opleiding, een opleidingsmodule of een coachingsgesprek te verplaatsen naar een andere (training)locatie, andere datum en/of ander tijdstip, in welk geval de opdrachtgever het recht heeft de verplaatste opleiding, opleidingsmodule of coachingsgesprek, zonder kosten te annuleren. opdrachtgever heeft in dit geval recht op terugbetaling van de aan Visie betaalde prijs voor de geannuleerde opleiding, opleidingsmodule(s) of coachingsgesprek(ken).
 2. Visie is gerechtigd zonder opgave van reden een opleiding, opleidingsmodule of een coachingsgesprek te annuleren, in welk geval de opdrachtgever het recht heeft op terugbetaling van de aan Visie betaalde prijs voor de geannuleerde opleiding, opleidingsmodule(s) of coachingsgesprek(ken).
 3. Visie is gerechtigd zonder opgave van reden een werving & selectieopdracht te annuleren, in welk geval de opdrachtgever het recht heeft op terugbetaling van eventuele voorschotten. Visie verminderd voorschotten met de gemaakte initiële kosten.

 

Artikel 11: Annulering door opdrachtgever

Annuleren trainingen

 1. Een training kan uitsluitend schriftelijk en voor aanvang worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat Visie gerechtigd is de volgende kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen:
  a. bij annulering binnen drie maanden voor aanvang: € 155,- administratie-/ annuleringskosten;
  b. bij annulering binnen vijf weken voor aanvang: 50% van de prijs;
  c. bij annulering binnen twee weken voor aanvang: 100% van de prijs.
 2. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.5 mag een geplaatste deelnemer zich laten vervangen. Indien een vervanger aan de training deelneemt, blijft de opdrachtgever de prijs aan Visie verschuldigd.
 3. Indien een deelnemer of diens vervanger zonder te annuleren niet bij de training aanwezig is geweest, wordt dit aangemerkt als een annulering binnen twee weken voor aanvang als genoemd in lid 2 en wordt aldus 100% van de prijs in rekening gebracht.
 4. Niet-deelnemen aan een activiteit op die datum waarop men geplaatst is wordt aangemerkt als annulering (ook als aan dezelfde activiteit op een later tijdstip wordt deelgenomen).

 

Annuleren coaching

 1. Coachingsgesprekken kunnen uitsluitend schriftelijk en voor aanvang van het betreffende coachingsgesprek worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat Visie gerechtigd is de volgende kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen:
  a. bij annulering binnen één maand voor aanvang voor het betreffende coachingsgesprek: € 155,- administratie-/ annuleringskosten;
  b. bij annulering binnen 2 werkdagen voor aanvang van het betreffende coachingsgesprek: 100% van de prijs.
 2. Indien een deelnemer zonder te annuleren niet bij een coachingsgesprek is geweest, wordt dit aangemerkt als een annulering binnen 2 werkdagen voor aanvang als genoemd in lid 5 en wordt aldus 100% van de prijs in rekening gebracht.

 

Annuleren Incompany trajecten

 1. Incompany trajecten kunnen uitsluitend schriftelijk en voor aanvang worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat Visie gerechtigd is de volgende kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen:
  a. bij annulering tot één maand voor aanvang: de daadwerkelijk door Visie gemaakte kosten (door Visie te specificeren), waaronder in elk geval een bedrag van € 155,- aan administratie-/annuleringskosten;
  b. bij annulering binnen één maand voor aanvang: het deel van de prijs dat reeds door Visie is gefactureerd, alsmede de daadwerkelijk door Visie gemaakte kosten (door Visie te specificeren).

 

Annulering werving & selectieopdracht

 1. Werving & selectie opdrachten kunnen op elk gewenst moment geannuleerd worden. In geval van een dergelijke annulering geldt dat Visie gerechtigd is de volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen:
  a. bij annulering voor het opstarten van het selectieproces een bedrag van € 155,- aan administratie-/annuleringskosten;
  b. bij annulering na het opstarten van het selectieproces de daadwerkelijk door Visie gemaakte initiële kosten (door Visie te specificeren).

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. In geval aansprakelijkheid van Visie mocht komen vast te staan, is Visie slechts gehouden de directe schade te vergoeden, met inachtneming van de in dit artikel opgenomen beperkingen.
 2. De aansprakelijkheid van Visie uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot het netto factuurbedrag van de betreffende verrichte opdracht, zulks met een maximum van € 7.500,00 (excl. BTW).
 3. Visie is niet aansprakelijk voor de indirecte schade (zoals, maar niet beperkt tot, gevolgschade, boetes, gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade en immateriële schade). Voor zover sport- en daarmee te vergelijken activiteiten deel uit maken van de met Visie gesloten overeenkomst, is Visie daarnaast niet aansprakelijk voor zaakschade of in het geval een deelnemer de (veiligheids)instructies niet in acht neemt.
 4. Visie is niet aansprakelijk voor directe schade die (mede) is veroorzaakt doordat Visie bij de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onvolledige of gebrekkige informatie.
 5. De omvang van de aansprakelijkheid van Visie voor directe schade is steeds beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd aan Visie door de verzekeraar van Visie.
 6. Indien de opdrachtgever niet zelf deelneemt aan een opleiding, staat de opdrachtgever ervoor in dat de deelnemers de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard.
 7. De in de leden 1 tot en met 4 opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade van opdrachtgever het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Visie en/of door haar ingeschakelde derden.

 

Artikel 14: Overmacht

 1. Tekortkomingen van Visie in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, overeenkomst of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.
 2. Tekortkomingen van Visie in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van a) bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking (onverschillig op welke wijze ontstaan) b) ziekte of overlijden c) stroomstoring, worden onder meer aangemerkt als niet aan Visie toe te rekenen (overmacht) en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot enige schadevergoeding.
 3. Indien Visie door overmacht worden verhinderd de overeenkomst na te komen, is Visie gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden c.q. de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Opdrachtgever heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.

 

Artikel 15: Intellectuele eigendomsrechten

 1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door Visie ter uitvoering van de overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft Visie houder (krachtens licenties van derden), respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.
 2. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen.
 3. In geval Visie bij de uitvoering van de aan hen verstrekte opdracht gebruik maakt van de door opdrachtgever verstrekte modellen, gegevens, tekeningen, afbeeldingen, ontwerpen enz., is opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de inachtneming van eventuele IE-rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart Visie van iedere vordering in dit verband.
 4. Visie is gerechtigd het in het kader van de uitvoering van de opdracht vervaardigde kennis te gebruiken in portfolio in de meest ruime zin van het woord.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen

Op elke overeenkomst tussen Visie en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Voor alle geschillen uit deze overeenkomst of uit nadere overeenkomsten ter uitvoering hiervan is uitsluitend de kantonrechter of de arrondissementsrechtbank te Almelo bevoegd. Visie blijft echter bevoegd de opdrachtgever in rechte te betrekken voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale recht toegevoegde rechter.

 

Versie 2.0
Maart 2021

RenéAlgemene voorwaarden